Stavanger: Handel og publikumsrettet næring i sentrum

Stavanger sentrum.

Hvorfor gjør Stavanger kommune dette

Ny kommunedelplan for Stavanger sentrum har som mål å styrke og utvikle Stavanger sentrum som regionens viktigste senter for handel, offentlig og privat tjenesteyting, kultur, uteliv, opplevelser - og som regionens ledende arbeidsplassområde. For handelsstanden er det nødvendig å tilrettelegge for fremtidens kunder og gjøre handleopplevelsene mer attraktive. For kommunens del er hovedutfordringen å utvikle gode fysiske omgivelser og rammer for innbyggere og næringsliv, og å tenke på seg selv mer som fasilitator for initiativtakere, enn som regulator.

Hvordan gjør Stavanger kommune dette

En åpen planprosess, kombinert med gjennomføring av en rekke analyser og undersøkelser, har gitt kommunen verdifull kunnskap og mange innspill om sentrums utfordringer og muligheter. Dette har resultert i 12 strategiske virkemidler for å styrke sentrum. Mange av virkemidlene ligger utenfor arealplanens virkeområde, men inngår likevel som en del av sentrumsplanen for å få en helhetlig tilnærming og forankring av arbeidet. Det er oppfølgingen av disse virkemidlene som inngår i prosjektet under Plansatsingen mot store byer. Prosjektet har som mål å etablere en sterk og profesjonell, kollektiv satsing på programmering, markedsføring og øvrig samordning av Stavanger sentrum.

Oversikt over de strategiske virkemidlene utenfor arealplanens virkeområde:

  • programmering av utleielokaler
  • mer strategisk bruk av temporære arrangement som byutviklingsgrep
  • etablere et "Ja-kontor" for å tilrettelegge for initiativtakere
  • styrket og målrettet kommunikasjon og markedsføring
  • samordnede åpningstider og service
  • oppdatert og systematisert faktagrunnlag om status og utviklingstrender, herunder effekten av tiltak

Gjennom forprosjektet (fase 1) fikk kommunen laget en utredning med konkrete anbefalinger om hvordan de strategiske virkemidlene i sentrumsplanen skal følges opp gjennom styrket organisering av det offentlig-private samarbeidet. I fase 2 skal det jobbes med videreutvikling, finansiering, uttesting og implementering av virkemidlene. Et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom kommunen, private og innbyggere er en forutsetning for å lykkes med arbeidet.

Hvem samarbeider Stavanger kommune med

Som et fundament for gjennomføring av fase 2 inviterte Stavanger kommune til et formalisert samarbeidsprosjekt med Stavanger Sentrum as, Urban Sjøfront AS og Stiftelsen Grønn by. Samtlige har svart positivt på invitasjonen og en samarbeidsavtale er inngått f.o.m. mars 2016. Foreløpig gjelder avtalen i ett år, t.o.m. februar 2017, men partene har felles mål om å utvide avtalen til minimum et tre-årig prosjekt, samt vurdere mer varige løsninger i.l.a prosjektperioden. Flere fagavdelinger i kommunen er involvert i prosjektet. Dette kan bli starten på en tyngre organisering for offentlig-privat samarbeid om sentrumsutvikling. Sivilarkitekt Kristin Gustavsen er engasjert som prosjektleder i 75% stilling, mens Aslaug Tveit i Urban Sjøfront as er engasjert i en prosjektstilling på 25%. I tillegg kommer arbeidsinnsats fra samtlige prosjektpartnere. 1. April flyttet samarbeidsprosjektet inn i nyåpnede lokaler i Søregata 30, sammen med Stavanger sentrum as og andre sentrumsaktører.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet forprosjektet med 900 000,- kroner i 2014 for å utrede ulike strategiske virkemidler. I 2015 fikk Stavanger kommune tilsagn om 1 500 000,- kroner til videreføring av prosjektet. Midlene skal i første rekke gå til videreutvikling og implementering av de strategiske virkemidlene som ble utredet i forprosjektet. Departementet la i tilsagnsbrevet vekt på behovet for å utvikle nye modeller for forpliktende samarbeid mellom kommune og private aktører om sentrumsutvikling, samt behovet for å utvikle flere innovative og smarte løsninger for å gjøre norske bysentra mer attraktive for innbyggere og næringsliv. Prosjektet vil ha stor overføringsverdi til andre kommuner. I oktober 2016 ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilsagn om støtte på inntil kroner 1 500 000 til videreføring av prosjektet.

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristin Omholt-Jensen, Byutviklingsseksjonen, koj@kmd.dep.no

Hilde Moe, Byutviklingsseksjonen, hilde.moe@kmd.dep.no

Kontaktpersoner i Stavanger kommune

Ole Martin Lund, kommuneplansjef, ole.martin.lund@stavanger.kommune.no

Kontaktperson i samarbeidsprosjektet

Kristin Gustavsen, prosjektleder, kristin.gustavsen@sakg.no