Trondheim: Kunnskapsaksen

Kunnskapsaksen i Trondheim.

Hvorfor gjør Trondheim kommune dette

Trondheim kommune ønsker å styrke utviklingen av en 6 km akse som strekker seg nord-sør gjennom Trondheim sentrum. Kommunen har som målsetting å forene de to hensynene "internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby" og "bærekraftig by." Kunnskapsaksen har fått sitt navn av den konsentrasjonen av universitet, høyskole og kunnskapsintensivt næringsliv som finnes i aksen.

Området består av bydeler med veldig ulik karakter, og det oppstår spennende problemstillinger når man ser disse områdene inn i et felles prosjekt og som en markert akse i byutviklingen. Her pågår store byutviklingsprosesser som sammenfaller i tid. Kunnskapsaksen kan føre til realisering av et kraftfullt byutviklingsgrep som vil prege Trondheim som by i lang tid fremover.

Et viktig formål med prosjektet er å skape en modell for å koordinere prosjekter og planarbeid med ulik karakter, og i ulike faser, mellom statlige institusjoner, offentlige myndigheter og private aktører.

Arbeidsrommet Kunnskapsaksen skal bidra til realisering av et kraftfullt byutviklingsgrep som vil prege Trondheim som by i lang tid framover. Gjennom å arbeide med medvirkning og dialog som verktøy ønsker kommunen å utvikle en god by der Kunnskapsaksen utvikles i bærekraftig retning, samtidig som prosessene skaper kunnskap som kan overføres til andre deler av byen.

Hvordan gjør Trondheim kommune dette

Prosjektet inngår som ett av tre arbeidsrom under paraplyprosjektet Trondheim Bylab. Gjennom et forprosjekt har kommunen utarbeidet en prosjektplan for hovedprosjektet og foretatt en kartlegging av prosesser, prosjekter og nøkkelpartnere som er relevante i en helhetlig utvikling av Kunnskapsaksen. Gjennom forprosjektet er det definert konkrete og målrettede tiltak innenfor 4 delprosjekt: 

  • Byromsstrategi
  • Bycampus
  • Bydelsutvikling
  • Smart cities

Hvem samarbeider Trondheim kommune med

Prosjekteier for Kunnskapsaksen er Trondheim kommune. Byplankontoret er koordinator for prosjektet i kommunen. Forskning er en viktig del av plansatsningen Kunnskapsaksen. De valgte delprosjektene i Kunnskapsaksen som arbeidsrom er alle koblet mot ulike forskningsmiljø og pågående eller fremtidige forskningsprosjekter eller undervisning.

Alle prosjekter er koblet mot forskning eller pågående undervisningsopplegg. Det samarbeides med ulike fakultet og enheter innen NTNU og med privat kunnskapsbasert næringsliv innenfor flere av prosjektene. Kommunen samarbeider med Sosiologisk poliklinikk i et pågående arbeid om bylivsanalyse.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet forprosjektet til Bylab/Kunnskapsaksen med 480 000,- kroner i 2014 . I 2015 fikk Trondheim kommune tilsagn om inntil 1 000 000,-  kroner til arbeidsrommet Kunnskapsaksen. Departementet la blant annet vekt på at Trondheims tilnærming til byutvikling, med vekt på bredt samarbeid og innovative løsninger, har stor overføringsverdi til andre kommuner. 

I oktober 2016 ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilsagn om støtte på inntil kroner 900 000 til arbeidet med Kunnskapsaksen, som del av arbeidet med Trondheim Bylab.

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Anne Beate Tangen, Byutviklingsseksjonen, abt@kmd.dep.no

Ellen Husaas, Byutviklingsseksjonen, ehu@kmd.dep.no

Kontaktpersoner i Trondheim kommune  

Hilde Bøkestad, Byplankontoret, hilde.bokestad@trondheim.kommune.no

Øystein Ask, Byplankontoret, oystein.ask@trondheim.kommune.no