Fredrikstad: Bylaboratorium for nærhetsbyen

Gratisferge

Hvorfor gjør Fredrikstad kommune dette

"Case Fredrikstad – bylaboratorium for nærhetsbyen" ble et prosjekt i  Plansatsingen mot store byer i 2013, etter oppstart i Framtidens byer. Case Fredrikstad er et byutviklingsprosjekt hvor målet er å skape et attraktivt og tilgjengelig sentrum, særlig med fokus på gående og syklende. Det er et laboratorium for å bygge nærhetsbyen. I nærhetsbyen setter man mennesker i sentrum for byutviklingen ved å sikre god tilgang og kort vei til de stedene som er viktige i folks dagligliv.

Fredrikstad er en by i vekst og som flere andre byer. Byen har store transformasjonsområder, en jernbanestasjon som skal få ny lokalisering, et sykehus som har flyttet ut av byen og en ny sentrumsring skal avlaste bygatenettet. Byen har også utfordringer knyttet til tredelt sentrum, høy bilbruk og press fra byeksterne handelsområder. Dette kan komme i konflikt med kommunens mål om å redusere klimagassutslipp, ivareta klimaendringene og å skape en by som er god å bo i for alle. Prosjektet er et viktig bidrag for å belyse Fredrikstads potensial som nærhetsby, og nå målene i kommunedelplan for Fredrikstad byområde.

  • styrke sentrums attraktivitet
  • styrke sentrum som sosial arena
  • legge til rette for økt aktivitet
  • bidra til økt mangfold

Hvordan gjør Fredrikstad kommune dette

  • Rodeo Arkitekter har sammen med Fredrikstad kommune sett på om Fredrikstad er en nærhetsby – og om  sentrums potensiale for å bli en nærhetsby. Rapporten "Case Fredrikstad, Bylaboratorium for nærhetsbyen" kom i 2014. Den skisserte en metode for å gjennomføre tiltak som på sikt kan gjøre Fredrikstad sentrum til en bedre nærhetsby, men utgangspunkt i en bylivsundersøkelse. Den viser fysiske kartlegginger og  ser på sosialt mønster og preferansene til menneskene som bor i byen.
  • I 2015  følger Fredrikstad opp arbeidet med å videreutvikle byrom og forbindelser i sentrum med utgangspunkt i rapporten, pågående bylivsundersøkelse og gjennom delprosjektet "Tilgang til byen" som innebærer reparasjon av byveven.
  • I prosjektet "Prosjekt B eller Byens hemmeligheter" ( 2015) har en gruppe kunstnere utviklet et forprosjekt og en pilot for å teste ut hvordan man kan bruke kunst, mysterier og en form for geocaching i oppdagelsen av byrom, i samarbeid med kommunen.
  • Kommunen har utviklet en  metode for å registrere byromsnettverk, og har utviklet en kartløsning hvor registreringer og  Gis-analyser kan visualiseres. Verktøyet kan få stor nytteverdi for kommunens administrasjon og kommunens politikere, som hjelpemiddel i saksbehandlingen av reguleringsplaner og byggesaker og som generell kunnskapsbank.

Hvem samarbeider Fredrikstad kommune med

Prosjekteier for Case Fredrikstad er Fredrikstad kommune. By- og næringsavdelingen er koordinator for prosjektet i kommunen. 

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet prosjektet med 2,4 millioner kroner i 2013. I 2014 fikk Fredrikstad kommune tilsagn om inntil 1,73 millioner kroner til videreføring. Midlene skal også brukes i 2015. Departementet la blant annet vekt på at Fredrikstad tilnærming til byutvikling, metodeutvikling og medvirkningsstrategier har stor overføringsverdi til andre kommuner.

Film på Youtube: CASE FREDRIKSTAD - Bylaboratorium for nærhetsbyen 

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Anne Beate Tangen, Byutviklingsseksjonen, abt@kmd.dep.no

Ellen Husaas, Byutviklingsseksjonen, ehu@kmd.dep.no

Kontaktpersoner i Fredrikstad kommune  

Hanne Therese Nordli,By- og næringsutvikling, hannor@fredrikstad.kommune.no

Marianne Aune, By- og næringsutvikling, maau@fredrikstad.kommune.no