Attraktiv by 2020

Er byen eller stedet du bor Norges mest attraktive? Send inn forslag til hvem som fortjener prisen. Fristen for å komme med nominasjoner er 15. mars.

Nå starter årets jakt på Norges mest attraktive by. – Dette er sjette gangen vi leter etter bærekraftige byer og steder der det er godt å bo, arbeide eller bare være på besøk. Med prisen Attraktiv by ønsker vi å løfte frem gode eksempler fra hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.


Bli med på nominasjonen!

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling - Attraktiv by - skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig.

Kommuner som evner å ta en ledende rolle i by- og stedsutviklingen, i nært og forpliktende samarbeid med blant andre private aktører og innbyggere, vurderes positivt. Det samme gjør bruk av innovative arbeidsmetoder, verktøy og løsninger. Prisen skal fremheve og belønne forbilder med konkrete, fysiske resultater og gode prosesser knyttet til planlegging, medvirkning og gjennomføring av planer og tiltak.

God stedsutvikling og bærekraftige areal- og transportmessige grep som fremmer kompakt by- og tettstedsutvikling og mer sykling og gange vektlegges. Samtidig er det viktig å ta vare på og skape gode friområder og attraktive bomiljø med gode boliger. De bygde omgivelsene må utformes med kvalitet og bidra til byliv, gode møteplasser og opplevelser. FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for byenes arbeid. 

Her kan du nominere den byen eller tettstedet du mener fortjener årets Attraktiv by-pris!

Spørsmålene nedenfor må besvares for å nominere ett sted. De danner grunnlaget for juryens utvelgelse av aktuelle kandidater.

Attraktiv by 2020