Juryvurdering Attraktiv by 2018

Juryens begrunnelse for at Kristiansand er vinner av Attraktiv by 2018 og vurdering av de øvrige finalistene; Askim og Svolvær.

Juryen for attraktiv by for 2018, som er statens pris for bærekraftig byutvikling, har fattet sin beslutning: Årets pris går til Kristiansand.

Kristiansand

Byen har gjennomført et markant skifte i sin bypolitikk. I mange år la kommunen til rette for at store offentlige institusjoner, privat handel og boliger ble lokalisert utenfor byens kjerne. Juryen mener dette skapte en by der verken økonomisk, sosial eller miljømessig bærekraft kunne realiseres. De senere år representerer en betydelig endring av denne politikken. Det tjener dagens kommunale ledelse til ære. I dag er den overordnet ambisjonen å skape en attraktiv by gjennom å knytte sammen den gamle sentrumskjernen med den utbyggingen som har kommet i etterkrigstiden. Ved målrettet politisk og faglig arbeid har nå landsdelshovedstaden tatt ansvar for å skape en kompakt by med god tilknytning til sjøen. Gjennom å sikre offentlige og private investeringer i den klassiske kvadraturen og dens nærmeste områder, har byens preg endret seg. I dag er Kristiansand en foregangsby i arbeidet med å styrke en samordnet bolig-, areal- og transportpolitikk. Det er lagt sterk vekt på sykkel og gange, og byen har arbeidet aktivt for å sikre grønn struktur og god funksjonsblanding i sentrum med blant annet lokalisering av to videregående skoler i kvadraturen. Ikke minst er denne prioriteringen gjort synlig gjennom hvordan bystranden er urbanisert og bragt inn i byen. Med en god reguleringsplan for utbyggingen av området mellom kvadraturen og elva (Tangen) har dette området blitt en gave til offentligheten og ikke en privatisert del av byen. Et annet vesentlig grep er arbeidet for å gjøre koplingen mellom universitetsområdet på Gimle og byen sterkere med utgangspunkt i visjonen om Universitetsbyen Kristiansand.. Tilsvarende arbeid pågår for helsebyen Eeg, noe som viser at tidligere perifere områder nå gjøres om til strategiske satsningsområder i byutviklingen.

Utbyggingen av Rådhuset og torget er forbilledlig byplanarbeid. Her er ny arkitektur av høy kvalitet sømløst koplet på den eksiterende arkitekturarven. Juryen mener vi her ser et godt eksempel på hvordan god arkitektur kan skapes gjennom gode prosesser, modenhet og kunnskap hos bestillere.

Dette prosjektet er imidlertid ikke et unntak. Flere nye prosjekter innen bolig og næringsbygg i Kristiansand holder høy kvalitet. Juryen mener dette skyldes at kommunen har vært flink til å knytte sammen eiendomsutvikling og byutvikling, og kommunens rolle i å bygge opp under private eiendomsinvesteringer er betydelig.

Et annet markant trekk ved byens utvikling, er den rollen kunst og kultur fyller. Dette er synlig gjennom store og ambisiøse investeringer som Kilden og den nye kunstsiloen, men også gjennom en rekke andre mer uformelle arenaer, som en vital kunsthall, Makers Space og gjenåpningen av Agder Teater som et bredere kulturhus. Dette gir byen et variert og interessant kunst- og kulturliv, og Kristiansands identitet anno 2018 er i stigende grad knyttet til kunst og kultur.

Juryen mener tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å håndtere komplekse planprosesser, samarbeidsrelasjoner og kunnskapsutvikling er helt avgjørende i arbeidet med å utvikle attraktive og bærekraftige byer. Her har Kristiansand kommune klart å mobilisere de ressursene som skal til for å lykkes, både på politisk og på faglig-administrativt nivå.

Forbildefunksjonen til Kristiansand ligger i at byen tok inn over seg fortidens feil og innså at videre utvikling av en by fordrer nye idealer og nytt tankesett, med fokus på god og kunnskapsbasert planlegging, lokalisering av offentlige funksjoner i sentrum, satsing på kultur, og høy kvalitet i boligbyggingen.

Askim

Askim kom til finalen i årets konkurranse, og det er en plassering som skyldes en sterk og positiv utvikling over tid. Askim har gjennom en rekke år møysommelig arbeidet fram en politikk der sentrums utvikling står i fokus. Med gradvis etablering av elementer som sikrer god byutvikling har denne prosessen hatt fokus på å ta vare på byens særpreg og identitet. Med betydelig offentlig investeringer i gatekvaliteter, i kulturtilbud, i bygningsmasse og i offentlige rom er Askim en by som nå er på vei til å innta en naturlig posisjon som regionhovedstad for Indre Østfold, som er navnet på den nye kommunen fra 2020.

En rekke positive utviklingstrekk lar seg avlese gjennom at det blir flere boliger i sentrum, at man har klart å skape en dynamisk kombinasjon av bad og kultursenter, og at handelen fortsatt ligger i sentrum, gjennom at den gamle industristrukturen har fått nye oppgaver.

De gamle industribyggene er flotte kulturminner, og kler å få nytt innhold. Vern gjennom bruk er bærekraftig og ressursbesparende. Kommunen gjør et godt arbeid for å sikre integrering og sysselsetting av nye innbyggere. Dette arbeidet kan knapt overvurderes. 

Med dyktige fagfolk i administrasjonen og på plansiden, og politikere som har klare visjoner, utvikler Askim seg på en måte som understreker betydningen av sterke urbaniserende strategier.

Svolvær

Svolvær som også kom til årets finale, er ett av to regionsentre i Lofoten. Byen utmerker seg med en sterk attraksjonskraft og mange «herlighetsverdier». Svolvær representerer en tett nordnorsk kysturbanisme, og dagens byutvikling baserer seg på dette særtrekket. Byen trekker til seg et stort antall besøkende på sommeren, og nå stadig flere på vinteren. De tilreisende ønsker å oppleve spektakulær natur på hav og land, kombinert med et urbant byliv med hoteller og restauranter. Samtidig er det mange som ønsker å bosette seg i Lofoten, og da gjerne i Svolvær. Svolvær er med andre ord en naturlig kandidat til denne prisen fordi byen i høy grad oppfattes som attraktiv. De senere år har byen hatt sterkt utvikling, der både kulturbygg, kommersielle bygg og boliger, samt en stor ny skole har blitt realisert. Svolværs rolle som handelssentrum er også styrket. Kommunen og deres samarbeidspartnere har store ambisjoner for utviklingen av Svolvær som næringsarena og reiselivsdestinasjon, og legger til rette for at turismen og veksten i den, skal gi positive bidrag til steds- og byutviklingen. Kommunens planarbeid er offensivt og gjør videre vekst mulig.

En sterk og aktiv frivillig sektor er dessuten med på å gjøre Svolvær til et godt sted å bo, og kulturlivet er sterkt. Til sammen gir dette Svolvær et godt utgangspunkt for videre utvikling, både som reisedestinasjon, arbeidsplass og bosted. Svolvær er et av de stedene i Norge som sterkest opplever veksten i den globale reiselivsnæringen. Utvikling fremover vil i stor grad avhenge av hvordan kommunen klarer å balansere behovene til fastboende og ivaretakelse av egen kulturarv og natur, i møte med økende turisme og ekstern investeringsvilje. Ved å videreutvikle byen etter en sterk overordnet visjon som dyrker lokale særtrekk, men som også åpner opp for ytterligere byutvikling, vil dette arbeidet kunne bli svært vellykket.