Statutter for den statlige prisen attraktiv by

Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, etablert i 2015. Prisen deles ut årlig av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Opprinnelig vedtatt i 2015, endret januar 2021

Formål med prisen

Attraktiv by: Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig.

Prisen retter seg mot små, mellomstore og store byer. Det er ikke et kriterium at stedet har bystatus, men at man kan vise til resultater i form av bymessige kvaliteter.

Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår i byer og tettsteder, og som legger til rette for god arealbruk og miljøvennlig transport og energibruk. Kåringen skal bidra til å løfte frem gode og inspirerende forbilder. Byer som har vist vilje og evne til å skape et levende og attraktivt sted å bo, arbeide, drive næring og besøke, skal fremheves.

Målgruppe

Prisen kan gis til en kommune eller andre aktører som har involvert offentlige, private og frivillige krefter i planlegging og gjennomføring av tiltak som har medført en kvalitetsmessig opprusting av byen. Opprustingen skal ha ivaretatt og videreutviklet byens egenart på en nyskapende og bærekraftig måte gjennom god utforming av de fysiske omgivelsene. Tiltakene skal ha bidratt til å øke byens attraktivitet og folks opplevelse av trivsel, tilhørighet og stolthet.

Prisen for Attraktiv by deles ut til en bestemt by eller sted forstått som geografisk område. Det innebærer at en kommune kan få prisen, men også et mindre område eller en bydel innenfor kommunegrensen; dvs. ikke kommunen i seg selv. Tilsvarende kan et geografisk område som strekker seg ut over kommunegrensen, få prisen for å fremme helhetlig by- og stedsutvikling, for eksempel gjennom god planlegging og samarbeid.

Forslagsrett

Alle kan nominere kandidater til prisen. Det gjøres ved å skrive inn forslag på regjeringens nettside www.regjeringen.no/attraktivby.

Et jurymedlem vil være inhabil dersom han/hun er ansatt i kommunen på stedet som foreslås. Inhabiliteten betyr at vedkommende må fratre møtet ved juryens diskusjoner og vurderinger av stedet, og i tillegg også fratre ved vurderinger av endelig vinner hvis stedet er aktuelt som det.

Utvelgelse av nominerte og vinner

Juryen sorterer nominasjonene som kommer inn, og velger inntil 3 steder som går videre til en finalerunde. Juryen står fritt til å velge finalister etter en vurdering basert på prisens statutter. Antall nominasjoner trenger ikke ha avgjørende betydning.

Juryen besøker finalisten før de bestemmer seg for en vinner. Juryen skal gi en skriftlig begrunnelse for vinnerstedet og de stedene som kom til finalerunden.

Tildeling

Prisen for Attraktiv by deles ut årlig. Tildelingen skjer fortrinnsvis lokalt hos mottaker eller i forbindelse med et arrangement med faglig tilknytning til temaet. Utmerkelsen består av et diplom og en plakett som kan settes opp på stedet.

Jury

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevner juryen og juryens leder. Juryens funksjonstid er fire år.

Endring av statutter

Statuttene kan endres etter vedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.