Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Om Attraktive nordiske byer

Prosjektet ledes av det norske Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Presentasjoner fra konferanse holdt 29-30. november 2017 på Vulkan i Oslo: Nordregio Forum – The Nordic City – Opportunities and Challenges of Small and Medium-sized Cities  

www.norden.org

FNs bærekraftmål nummer 11 om "Bærekraftige byer og samfunn", samt Meld.St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt danner en viktig plattform for prosjektet.

Prosjektet hører til under temaet "Norden i omstilling" i Norges formannskapsprogram. Målsettingen er "å fremme vår felles konkurransekraft i det grønne skiftet, og vår overgang til lavutslippssamfunnet. Norden skal vise vei gjennom effektivt regionalt klima og miljøsamarbeid og samtidig utvikle konkurransekraft, vekst og velferd. Vi skal være en foregangsregion i håndtering av demografiske endringer, både når det gjelder eldre, helse, og måten vi integrerer og inkluderer nyankomne medlemmer av våre nordiske samfunn".

Informasjonsflyer om formannskapsprosjektet, Attractive Nordic Towns (pdf)

Byene som er med i nettverket av nordiske byer og byregioner
Byene som er med i nettverket av nordiske byer og byregioner.

Formål

Formålet med prosjektet er å utarbeide en felles nordisk strategi for hvordan byene og deres omland kan utvikle sin attraktivitet ved å sikre et godt og inkluderende bymiljø som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. Viktige elementer er klima- og miljøvennlige løsninger, sosial balanse og like muligheter for alle, gode velferds- og kulturtilbud, tilrettelegging for folkehelse, levende sentrum, historiske miljøer og kultur¬minner, gode blågrønne strukturer, byrom og arkitektur, samordnede areal- og transport¬løsninger og attraktive arbeidsplasser.

Formannskapsprosjektet består av fire delprosjekter:

  1. Kartlegge, utvikle og anvende metoder for å måle bymessig kvalitet og bærekraft
  2. Etablere felles nordisk arena for beslutningstakere og fagmiljø for å samle og dele kunnskap om attraktive byregioner
  3. Gi innspill til håndtering av sammensatte styringsutfordringer knyttet til byregioner
  4. Utarbeide felles nordisk strategi som beskriver attraktive byregioners rolle for å sikre bærekraftig utvikling av byer og regioner

For å oppnå resultater på alle de fire delprosjektene, er det etablert et nettverk av små og mellomstore nordiske byer. Invitasjon til å delta ble utlyst på Nordisk ministerråds sider, underliggende nordiske faggrupper, samt gjennom de nordiske nettverkene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet i Norge.

Til toppen