Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Små og mellomstore byer og byregioner inviteres til felles nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling

Små og mellomstore nordiske byer inviteres til å delta i et nordisk nettverk om hvordan lykkes med bærekraftig byutvikling. Prosjektet er et av de norske formannskapsprosjektene i Nordisk ministerråd og det søkes samarbeid med byer fra alle de nordiske landene. Søknadsfrist 29.mai 2017.

Gågate
Foto: Marianne Gjørv

Utlysningen på pdf format

Engelsk versjon av utlysningen: An invitation to small and medium-sized towns and urban regions to participate in a joint Nordic project on sustainable urban development (pdf)

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 og Norden i omstilling er et særlig satsingsområde. Formannskapsprosjektet Attraktive byer. Grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner. Byer som ramme for gode liv for alle, erett av flere initiativ for å fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og gode vilkår for folkehelse. Prosjektet ledes av det norske Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Prosjektet disponerer 9 millioner DKK i perioden 2017-2019 og skal:

Utarbeide en felles nordisk strategi for hvordan byene og deres omland kan utvikle sin attraktivitet ved å sikre et godt og inkluderende bymiljø som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. Viktige elementer er klima- og miljøvennlige løsninger, sosial balanse og like muligheter for alle, gode velferds- og kulturtilbud, tilrettelegging for folkehelse, levende sentrum, historiske miljøer og kultur­minner, gode blågrønne strukturer byrom og arkitektur, samordnede areal- og transport­løsninger og attraktive arbeidsplasser. 

I utarbeidelsen av en slik felles nordisk strategi ønsker vi å involvere særlig små- og mellomstore nordiske byer. Samarbeidet vil ta form av mindre arbeidsgrupper der nordiske byer sammen kan definere utfordringene og bidra til å utvikle gode arbeidsformer og løsninger på tvers av sektorer og forvaltningsnivå for å oppnå kvalitet og bærekraft i byene. Sammensetningen av gruppene og valg av temaer vil bli bestemt i samarbeid med byene når det er avgjort hvilke byer som deltar i prosjektet. Arbeidet skal bidra til utvikling av kunnskap om og måling av byers kvalitet og bærekraft.

Nettverket vil fungere som en felles nordisk arena for beslutningstakere og fagmiljø for å samle, dele og utvikle kunnskap om attraktive byregioner.

I utgangspunktet ser vi for oss samarbeid med to byer fra hvert av de nordiske landene. Alle byene vil kunne benytte seg av prosjektets midler til kartlegging og utviklingsarbeid. Men deltakerbyene må også selv bidra med noen midler og ressurser.

Vi søker etter små og mellomstore byer og byregioner i alle de nordiske landene

Integrering, kriminalitet, miljø- og helseforhold og sosiale forskjeller kan være utfordringer også i våre nordiske byer. Mange sentrumsområder i små og mellomstore nordiske byer sliter med tomme lokaler, nedlagte butikker, slitne fasader, få møteplasser og manglende byliv. Det svekker byenes attraktivitet og kan bidra til opplevelse av utrygghet.

Vi søker etter små og mellomstore byer og tettsteder som har jobbet spesielt med utviklingen av et attraktivt og inkluderende bymiljø som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. Vi ønsker samarbeid med byer og tettsteder som kan vise til et tverrsektorielt og tverrfaglig arbeid, gjerne også på tvers av administrative grenser. Betydningen av samspill mellom by og omland for økonomisk utvikling, og erfaring med å involvere innbyggere og andre aktører på nye måter er særlig relevant.

Små og mellomstore byer defineres i denne sammenheng som alle andre enn de fire største i hvert land. Dette gjelder ikke for Island, Færøyene og Grønland.

Byene kan gjerne samarbeide med andre byer eller kommuner i eller utenfor samme region om en felles søknad. Vi forventer en kort, men godt begrunnet søknad på inntil 4 sider.

Søknaden bør inneholde en kort redegjørelse for hvilke utfordringer som er mest sentrale i den enkelte byregion. Vi ønsker å få et perspektiv på hva byene og byregionen er gode på, hva det er ønskelig å jobbe videre med og lokale erfaringer som kan bidra positivt inn i et nordisk samarbeid.

Det er også interessant å få informasjon om hva som er gjort av ulike typer kartlegginger (bylivsundersøkelser, folkehelseprofiler, grøntareal, transporttiltak, kulturminner med mer) og hvilke nettverk byene og byregionene allerede deltar i. Tidligere arbeid med indikatorer for måloppnåelse kan være nyttig informasjon.

Utvalget av byer til nettverket gjøres ut fra en samlet vurdering av problemstillinger og forarbeidet til de respektive byene. Vi ønsker at utvalget skal speile mangfoldet av utfordringer og satsinger i nordiske små og mellomstore byer.

Søknadsfrist er mandag 29. mai 2017.

Søknaden sendes til:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/ Guro Voss Gabrielsen
Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo, Norge

Logo NMR

Til toppen