Attraktive nordiske byer og byregioner

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 og Norden i omstilling er et særlig satsingsområde. Formannskapsprosjektet "Attraktive byer. Grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner. Byer som ramme for gode liv for alle", er ett av flere initiativ for å fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og gode vilkår for folkehelse.

Prosjektet ledes av det norske Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Presentasjoner fra konferanse holdt 29-30. november 2017 på Vulkan i Oslo: Nordregio Forum – The Nordic City – Opportunities and Challenges of Small and Medium-sized Cities  

English version: Attractive Nordic towns and regions 

www.norden.org

FNs bærekraftmål nummer 11 om "Bærekraftige byer og samfunn", samt Meld.St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt danner en viktig plattform for prosjektet.

Prosjektet hører til under temaet "Norden i omstilling" i Norges formannskapsprogram. Målsettingen er "å fremme vår felles konkurransekraft i det grønne skiftet, og vår overgang til lavutslippssamfunnet. Norden skal vise vei gjennom effektivt regionalt klima og miljøsamarbeid og samtidig utvikle konkurransekraft, vekst og velferd. Vi skal være en foregangsregion i håndtering av demografiske endringer, både når det gjelder eldre, helse, og måten vi integrerer og inkluderer nyankomne medlemmer av våre nordiske samfunn".

Nytt fra Attraktive nordiske byer og byregioner i november 2017

Kunngjøring av konkurranse

Vi søker bistand fra eksterne konsulenter for kartlegging, utvikling og anvendelse av metoder for å måle bymessig kvalitet og bærekraft, samt utarbeidelse av en felles nordisk strategi. Frist for innsendelse er 1.desember kl. 10:00

Kunngjøringen på Doffin og TED

Deltakelse på COP23

Det nordiske formannskapsprosjektet er invitert til å holde en halvannen times workshop i den nordiske paviljongen under COP23. Hensikten med vår deltakelse er å promotere nordiske initiativ, kunnskap og løsninger når det gjelder klima og bærekraft. Workshopen vil vise hvordan små og mellomstore byer i det nordiske nettverket jobber konkret med klimaendringer og bærekraftig byutvikling.

Informasjonsflyer om formannskapsprosjektet

Vi har også utarbeidet en liten informasjonsflyer om formannskapsprosjektet, Attractive Nordic Towns (pdf)

Byene som er med i nettverket av nordiske byer og byregionerByene som er med i nettverket av nordiske byer og byregioner.

Formål

Formålet med prosjektet er å utarbeide en felles nordisk strategi for hvordan byene og deres omland kan utvikle sin attraktivitet ved å sikre et godt og inkluderende bymiljø som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. Viktige elementer er klima- og miljøvennlige løsninger, sosial balanse og like muligheter for alle, gode velferds- og kulturtilbud, tilrettelegging for folkehelse, levende sentrum, historiske miljøer og kultur¬minner, gode blågrønne strukturer, byrom og arkitektur, samordnede areal- og transport¬løsninger og attraktive arbeidsplasser.

Formannskapsprosjektet består av fire delprosjekter:

  1. Kartlegge, utvikle og anvende metoder for å måle bymessig kvalitet og bærekraft
  2. Etablere felles nordisk arena for beslutningstakere og fagmiljø for å samle og dele kunnskap om attraktive byregioner
  3. Gi innspill til håndtering av sammensatte styringsutfordringer knyttet til byregioner
  4. Utarbeide felles nordisk strategi som beskriver attraktive byregioners rolle for å sikre bærekraftig utvikling av byer og regioner

For å oppnå resultater på alle de fire delprosjektene, er det etablert et nettverk av små og mellomstore nordiske byer. Invitasjon til å delta ble utlyst på Nordisk ministerråds sider, underliggende nordiske faggrupper, samt gjennom de nordiske nettverkene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet i Norge.

Tre byer ble valgt ut fra hvert av de nordiske landene. Disse representerer en god blanding av størrelse, utfordringer, ambisjoner og lokalisering. Byene har både fellestrekk, men også tilstrekkelig variasjon seg imellom slik at alle kan lære av hverandre.

Følgende byer deltar i nettverket (pdf):

Danmark: Sønderborg, Middelfart, Viborg
Finland: Pori, Salo, Vasa
Island: Akranes, Hornafjørdur, Mosfellbær, Fljotsdalsherad
Sverige: Växjö, Lund, Ystad,
Norge: Hamar, Narvik, Innherredbyen

Arrangementer i forbindelse med nettverket for nordiske byer og byregioner

Det vil bli holdt en rekke gruppemøter og plenumsmøter, samt to større konferanser i løpet av formannskapsprosjektet: