Attraktive nordiske byer og byregioner

Under den norske formannskapsperioden for Nordisk ministerråd i 2017 var "Norden i omstilling" et særlig satsingsområde. Formannskapsprosjektet "Attraktive byer. Grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner. Byer som ramme for gode liv for alle", er et av flere initiativ for å fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og gode vilkår for folkehelse.

Nytt fra Attraktive nordiske byer og byregioner

English version: Attractive Nordic towns and regions 

Prosjektet ledes av det norske Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Presentasjoner fra konferanse holdt 29-30. november 2017 på Vulkan i Oslo: Nordregio Forum – The Nordic City – Opportunities and Challenges of Small and Medium-sized Cities  

www.norden.org

FNs bærekraftmål nummer 11 om "Bærekraftige byer og samfunn", samt Meld.St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt danner en viktig plattform for prosjektet.

Prosjektet hører til under temaet "Norden i omstilling" i Norges formannskapsprogram. Målsettingen er "å fremme vår felles konkurransekraft i det grønne skiftet, og vår overgang til lavutslippssamfunnet. Norden skal vise vei gjennom effektivt regionalt klima og miljøsamarbeid og samtidig utvikle konkurransekraft, vekst og velferd. Vi skal være en foregangsregion i håndtering av demografiske endringer, både når det gjelder eldre, helse, og måten vi integrerer og inkluderer nyankomne medlemmer av våre nordiske samfunn".

Informasjonsflyer om formannskapsprosjektet, Attractive Nordic Towns (pdf)

Byene som er med i nettverket av nordiske byer og byregioner
Byene som er med i nettverket av nordiske byer og byregioner.

Formål

Formålet med prosjektet er å utarbeide en felles nordisk strategi for hvordan byene og deres omland kan utvikle sin attraktivitet ved å sikre et godt og inkluderende bymiljø som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. Viktige elementer er klima- og miljøvennlige løsninger, sosial balanse og like muligheter for alle, gode velferds- og kulturtilbud, tilrettelegging for folkehelse, levende sentrum, historiske miljøer og kultur¬minner, gode blågrønne strukturer, byrom og arkitektur, samordnede areal- og transport¬løsninger og attraktive arbeidsplasser.

Formannskapsprosjektet består av fire delprosjekter:

  1. Kartlegge, utvikle og anvende metoder for å måle bymessig kvalitet og bærekraft
  2. Etablere felles nordisk arena for beslutningstakere og fagmiljø for å samle og dele kunnskap om attraktive byregioner
  3. Gi innspill til håndtering av sammensatte styringsutfordringer knyttet til byregioner
  4. Utarbeide felles nordisk strategi som beskriver attraktive byregioners rolle for å sikre bærekraftig utvikling av byer og regioner

For å oppnå resultater på alle de fire delprosjektene, er det etablert et nettverk av små og mellomstore nordiske byer. Invitasjon til å delta ble utlyst på Nordisk ministerråds sider, underliggende nordiske faggrupper, samt gjennom de nordiske nettverkene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet i Norge.

Byene som ble valgt ut representerer en god blanding av størrelse, utfordringer, ambisjoner og lokalisering. Byene har fellestrekk, men også tilstrekkelig variasjon seg imellom til at alle kan lære av hverandre.

Følgende byer deltar i nettverket (pdf):

Danmark: Sønderborg, Middelfart, Viborg
Finland: Pori, Salo, Vasa
Island: Akranes, Hornafjørdur, Mosfellbær, Fljotsdalsherad
Sverige: Växjö, Lund, Ystad,
Norge: Hamar, Narvik, Innherredbyen

Arrangementer i forbindelse med nettverket for nordiske byer og byregioner

Nytt fra Attraktive nordiske byer og byregioner

Juni 2018

16.mai 2018 leverte byene felles handlingsplaner med konkrete tiltak for grønn omstilling og implementering av FNs bærekraftmål i en nordisk kontekst. Handlingsplanene ble godkjent i styringsgruppemøte 8.juni.

Sammendrag av handlingsplaner for bygruppene og lenke til handlingsplanene ligger på egen side.

  • Gruppe 1: Lund, Hamar, Vasa og Viborg
  • Gruppe 2: Høfn, Narvik, Sønderborg og Ystad
  • Gruppe 3: Middelfart, Salo, Akranes, Växjö
  • Gruppe 4: Fljótsdalshérað, Mosfellsbær, Pori, Steinkjer, Verdal, Levanger

April 2018 - plenumsmøte i Viborg

12-13. april møttes alle deltakerbyene i Attraktive nordiske byer, til fellesmøte i den danske byen Viborg. Hensikten med møtet var en gjennomgang av gruppenes handlingsplaner og utviklingsprosjekt, samt en første workshop med konsulenten for innsamling av indikatorer og forarbeidet til en felles nordisk strategi for bærekreftig byutvikling. I tillegg fikk deltakerne innblikk i jysk by og tettstedsutvikling, sentrumsutvikling og nyetableringer.

Handlingsplanene er under utarbeidelse og behandles i styringsgruppa 8. juni. 

Nettsidene til Viborg kommune

Gruppen samlet på trappen til Viborg rådhus
Gruppen samlet på trappen til Viborg rådhus. Växjö var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Januar 2018 - tildeling av konsulentoppdrag

Sweco er tildelt oppdraget med kartlegging, utvikling og anvendelse av metoder for å måle bymessig kvalitet og bærekraft, samt utarbeidelse av en felles nordisk strategi. Prosjektteamet består av Hans Kristian Ryttersveen (Sweco Oslo), Teresia Sibo (Sweco Stockholm) og Ulf Johansson (Sweco Stockholm).

November 2017 - deltakelse på Nordregio Forum

29-30 november ble Nordregio Forum avholdt i Oslo. Innherredbyen, Vasa, Mosfellsbær og Hornafjørdur deltok i en egen parallellsesjon. Hensikten var å belyse noen av de utfordringene små og mellomstore byer står ovenfor, samt vise at de er en viktig del av en videre bærekraftig utvikling i Norden. Presentasjoner fra InnherredbyenVasaMosfellsbær og Fljótsdalshérað (pdf).

November 2017 - kunngjøring av konkurranse,

November 2017 - deltakelse på COP23 

11. november deltok Hamar, Ystad, Växjö og Levanger i en halvannen times workshop i den nordiske paviljongen under klimatoppmøtet i Bonn (COP23). Oppsummering COP23 (pdf). Denne videoen ble laget i forkant What is Attractive Nordic Towns? (vimeo.com)

September 2017 - kick off seminar for formannskapsprosjektet i Oslo

Til toppen