Bærekraftig arealutvikling i store byområder

I sin satsing på større byer og byområder forvalter Kommunal- og moderniseringsdepartementet en tilskuddsordning rettet inn mot kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med areal i byutviklings- og byvekstavtaler. Departementet har også fokus på kunnskapsformidling om god byutvikling gjennom samarbeid og nettverk. Både tilskuddsordningen og nettverkssamarbeidet er en oppfølging av programmet Plansatsing mot store byer (2013-2017) som var rettet inn mot de største byområdene med den sterkeste befolkningsveksten, og som skulle medvirke til framtidsrettet byplanlegging, bedre bymiljø og tilrettelegging for økt boligbygging.

T-bane

Bærekraftig arealutvikling i store byområder

Mange av de norske byene vokser, og urbaniseringen byr på muligheter og utfordringer. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fokus på bærekraftig byutvikling.

Sørenga

Byvekstavtaler

Økt behov for transport i byene kan ikke løses med mer biltrafikk. Det skaper miljøproblemer, og det vil ikke være plass på veiene. Kollektiv, sykkel og gange må derfor ta unna transportveksten.

Aktuelt nå

Analyse av arealbruk i byområder

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget en rapport om arealbruk, arealbehov og potensial for fortetting rundt kollektivknutepunkter i seks norske byområder.

Sluttrapport om bærekraftig bypolitikk

Sluttrapporten fra faglig råd for bærekraftig byutvikling med forslag til råd og tiltak for en statlig bypolitikk.

Den moderne bærekraftige byen

"Den moderne bærekraftige byen" presenterer statlig politikk av særlig betydning for byene.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo