Bysatsing

Fram mot 2030 kan de største byområdene i Norge få en vekst i folketallet på opp mot 30 prosent. Viktige plangrep for god byutvikling er å få til en samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, kombinert med at urbane kvaliteter vektlegges. Departementet følger opp disse prinsippene blant annet gjennom tilskudd til pilot- og forbildeprosjekter under programmet Plansatsing mot store byer.

T-bane

Plansatsing mot store byer

Fram mot 2030 kan de største byområdene i Norge få en vekst i folketallet på opp mot 30 prosent. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fokus på bærekraftig byutvikling.

Sørenga

Om byutviklingsavtaler og byvekstavtaler

Økt behov for transport i byene kan ikke løses med mer biltrafikk. Det skaper miljøproblemer, og det vil ikke være plass på veiene. Kollektiv, sykkel og gange må derfor ta unna transportveksten.

Aktuelt nå

Analyse av arealbruk i byområder

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget en rapport om arealbruk, arealbehov og potensial for fortetting rundt kollektivknutepunkter i seks norske byområder.

Sluttrapport om bærekraftig bypolitikk

Sluttrapporten fra faglig råd for bærekraftig byutvikling med forslag til råd og tiltak for en statlig bypolitikk.

Den moderne bærekraftige byen

"Den moderne bærekraftige byen" presenterer statlig politikk av særlig betydning for byene.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo