Bergen: Bærekraftig og attraktiv byutvikling på Laksevåg

Kommunen vil med prosjektet sikre helhetlig og fremtidsrettet utvikling av bydelen. Kommunen ønsker samtidig å utforske nye arbeidsmetoder, og særlig bruk av planprogram som strategisk styringsverktøy.

Kart over Laksevåg i Bergen.
Planområdet er 2800 daa stort. Indre Laksevåg er 550 daa stort. Det er i indre Laksevåg det største transformasjonspotensialet ligger, og planprogrammet vil bli mer detaljert her. 

Hvorfor gjør Bergen kommune dette

Området har i dag utfordringer med hensyn til levekår, samtidig som det er stor interesse for fortetting og transformasjon blant private aktører. Bergen kommune ønsker å bedre levekårene i Laksevåg bydel, og legge til rette for bærekraftig byutvikling i et sentrumsnært område.

Hvordan gjør Bergen kommune dette

Gjennom medvirkning og involvering av lokalbefolkning, næringsliv og industri skal det utarbeides et strategisk planprogram som grunnlag for en tydelig og forpliktende utvikling av bydelen. Dette innebærer bruk av utbyggingsavtaler og offentlig eiendom, som pådriver for den ønskede utviklingen. I prosjektet legges det vekt på medvirkning og kommunikasjon, samt tverrsektorielt samarbeid internt i kommunen.

Hvem samarbeider Bergen kommune med

Kommunen har selv ansvar for gjennomføring av prosessen, men vil samarbeide og høste erfaringer fra Oslo kommunes arbeid med planprogram for store byutviklingsprosjekt.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet forprosjektet med 500 000,- kroner i 2014. I 2015 fikk Bergen kommune tilsagn om nye 500 000,- kroner til utvikling av prosjektet. Departementet la blant annet vekt på at prosjektet er interessant og relevant gjennom utprøving av strategiske styringsverktøy, for å sikre en helhetlig tilnærming til byutvikling.

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kristian Fløtre, Seksjon for statlig og regional planlegging, krfl@kmd.dep.no

Anne Beate Tangen, Byutviklingsseksjonen, abt@kmd.dep.no

Kontaktpersoner i Bergen kommune

Ida Hermansen, Etat for geodata, ida.hermansen@bergen.kommune.no

Mette Svanes, Etat for geodata, mette.svanes@bergen.kommune.no

Til toppen