Bergen: Fra plan til realisering – hvordan gjøre visjon til virkelighet

Hvorfor gjør Bergen kommune dette

Bergen kommune står ovenfor en krevende prosess knyttet til overgangen til det grønne skifte. Tiden er nå inne til å realisere de gode intensjonene med en bærekraftig byutvikling.

I forkant av revisjon av kommuneplanens arealdel behandlet byrådet en prinsippsak om byfortetting som oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel. Prinsippsaken viste til et strategisk temakart med 7 kompakte byutviklingsområder og 7 næringsområder til arealkrevende industri og lager.strategisk temakartFor å se kartet i full oppløsning:  Strategisk temakart 2030

Dette er en markant endring av arealbruken, bort fra byspredning og over mot fortetting.

Bergen kommune tar selv ansvaret for å utarbeide områdereguleringsplaner for de største og mest kompliserte områdene. Samtidig presser marked på for å realisere en rekke tradisjonelle byspredningsprosjekter. Det stilles spørsmål om den foreslåtte fortettingsstrategien er realistisk, om den vil dekke det ønskede boligbehovet.

Da storkommunen Bergen ble realisert i 1972 ble det etablert en rekke offentlige organisatoriske, økonomiske og juridiske virkemidler for å bygge ut de nye bydelene. Det var sammenhenger mellom samfunnsmål, planer og virkemidler. Etter en tid tok markedet over store deler av det offentliges ansvar ved det nyliberale skiftet. 

Ved introduksjonen av kompaktby og fortettings strategiene er samfunnsmålene endret og kravene til planlegging, så vel som gjennomføring, er skjerpet. Spørsmålet er om vi har nødvendige og tilstrekkelige virkemidler for å gjøre visjonene om den gode kompaktbyen til virkelighet?

Hvordan gjør Bergen kommune dette

Vi vil undersøke samspill mellom samfunnsmål, planstrategi og redskap for gjennomføring knyttet til ulike epoker i byens nyere utvikling. Den første epoken er den «klassiske» bolig- og miljøfornyelsen på 1970 til 1990 tallet. Da fungerte Husbanken som en fleksibel statlig bidragsyter og normsetter og  statlige nøkkelinvesteringer medførte endringer som igjen gjorde byens sentrale deler attraktivt som investeringsobjekt.

Etter det liberale skiftet har en gjennomført et større kommunalt initiert fornyelsesprosjekt Ny energi ved Damsgaardssundet. Kommunen vil evaluere effektene av denne prosessen opp i mot vedtatte samfunnsmål, valg av planstrategi og tilgjengelige virkemidler.

Resultatene av disse undersøkelsene vil bli brukt til en analyse av pågående og kommende fortettingsprosjekter. Her nevnes pågående planarbeid for fornyelse av bydelen Laksevåg og  transformasjonsområdet Mindemyren som eksempler.

Hvem samarbeider Bergen kommune med

Husbanken region vest har tatt på seg ansvaret for å evaluere den klassiske bolig- og miljøfornyelsen på 1970 og 1990 tallet.

Kommunens Etat for områdesatsning vil evaluere effektene av fornyelsen av prosjektet Ny energi for Damsgaardssundet.

Kommunen vil knytte seg opp imot pågående utredning og forskning knyttet til revisjon av Plan- og bygningsloven og annen virkemiddelbruk.

Vi vil innlede et samarbeid med vår danske vennskapsby Århus som har beslektede utfordringer. De har en annen planstrategi og virkemiddelbruk, og en kanskje noe dypere og lengre diskusjon knyttet til kvalitet i bybyggingen.

Vi vil også ta kontakt med private aktører for å avdekke  balansen mellom privat og offentlig innsats for at visjoner skal bli virkelighet, og hvilke forventninger aktørene har til det offentlige om revisjoner av lovverk og insitamenter.  

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga i oktober 2016 tilsagn om støtte på inntil kr 750 000 til prosjektet. Prosjektet har stor overføringsverdi da mange kommuner opplever de samme utfordringene knyttet til samspillet mellom mål og tilgjengelige virkemidler.

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hilde Moe, Byutviklingsseksjonen, hilde.moe@kmd.dep.no

Elisabeth Dahle, Byutviklingsseksjonen, elisabeth.dahle@kmd.dep.no

Kontaktpersoner i Bergen kommune  

Hans Jacob Roald, Etat for plan og geodata, hans-jacob.roald@bergen.kommune.no

Til toppen