Bergen: Tilrettelegging langs sjø – mulighetsstudie Nordåsvatnet

Hvorfor gjør Bergenkommune dette

Nordåsvatnet (ca. 5 km2) er en saltvannspoll med ca. 20 km strandlinje til fastland. Sjøområdet har en sentral beliggenhet i søndre del av Bergen kommune, og er det nærmeste sjøarealet for mye av befolkninga i bydelene Fana, Ytrebygda, Årstad og Fyllingsdalen. Mye av fortettinga og boligbygginga i Bergen skal foregå ved Bybanens holdeplasser. Ved ca. 15 av holdeplassene mellom Byparken og Flesland er Nordåsvatnet nærmeste sjøområde.bybaneholdeplasser

En systematisk tilrettelegging for friluftsliv langs Nordåsvatnet kan skape et stort sammenhengende friluftsområde. Det kan skje langs prioriterte fortettingsområder som har underdekning på tilgang til store friluftsområder i gang- og sykkelavstand.

Ved Nordåsvatnet er lite av strandsona tilrettelagt og tilgjengelig for friluftsliv, og det finnes ingen turveger av vesentlig lengde. Mye av strandsona er privatisert eller disponert til store veganlegg (fylkesveg og riksveg).

Kommuneplanens arealdel (2010) angir følgende retningslinje for kysten: «I den funksjonelle strandsonen er det et overordnet mål å ta vare på og å videreutvikle kvaliteter knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner, bygningsmiljø og allmenn ferdsel.» I tråd med dette skal det utarbeides en mulighetsstudie for å vurdere å gjøre strandsona mer tilgjengelig.

Ei rekke planlagte infrastrukturprosjekter i kommunen har store overskudd av steinmasser. Det finnes i liten grad vedtatte planer for samfunnsnyttig anvendelse av overskuddsmassene. Et av målene med mulighetsstudie for Nordåsvatnet er å vurdere bruk av overskuddsstein til utfylling av nye grøntområder på utsida av eksisterende vegfyllinger. På denne måten kan nye grøntarealer og sammenbindinger skapes, med positive effekter for folkehelse, universell tilgjengelighet og landskap.

paradisbuktEksempel på veganlegg i strandsone: Paradisbukta med E39 på fylling.

Hvordan gjør Bergen kommune dette

Eksisterende situasjon analyseres.

Det utarbeides forslag til trase for turveg rundt Nordåsvatnet.

Det utarbeides forslag til større utfyllinger for å lage park/oppholdsareal og turveg langs to vegstrekninger:

  • E39 ved Paradisbukta
  • Fv. 556 Straumeveien mellom Stølsvika og Kråkenes

Hvem samarbeider Bergen kommune med

Prosjekteier: Plan- og bygningsetaten, Kommuneplanavdelingen

Prosjektdeltakere:

  • Interne etater: Bymiljøetaten og Byantikvaren
  • Statens vegvesen

Konsulentoppdrag:

  • Kartlegging av bunntopografi og hardhet
  • Mulighetsstudie for større utfyllinger for å lage park og turveg ved Paradisbukta langs E39 og en lokalitet ved Stølsvika-Sørevågen langs Fv. 556.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga i oktober 2016 tilsagn om støtte på inntil kr 685 000 til prosjektet.Departementet la blant annet vekt på at prosjektet er svært relevant for byutviklingen i Bergen, siden gjennomføringen av tiltaket kan bidra til utbygging av prioriterte boligområder langs Bybanen.  Det ble også vektlagt at det legges til rette for universell utforming.

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Elisabeth Dahle, Elisabeth.Dahle@kmd.dep.no

Hilde Moe, hilde.moe@kmd.dep.no

Kontaktpersoner i Bergen kommune

Ole Roger Lindås, Plan- og bygningsetaten, Ole.Lindas@Bergen.kommune.no

Mette Svanes, Plan- og bygningsetaten, Mette.Svanes@Bergen.kommune.no

Til toppen