Bergen: Transportløsninger i byutvikling

Kommunen ønsker å kunne regne på effekten av ulik arealbruk i byområdet og dermed få en bedre beskrivelse av hvordan ulike bosettingsvalg og transportprioriteter påvirker transportmiddelvalg og reiser.

Hustak i Bergen.

Hvorfor gjør Bergen kommune dette

Bergen kommune er i gang med å utarbeide kommuneplanens arealdel. Kommunen ønsker å kunne regne på effekten av ulik arealbruk i byområdet og dermed få en bedre beskrivelse av hvordan ulike bosettingsvalg og transportprioriteter påvirker transportmiddelvalg og reiser.

Hvordan gjør Bergen kommune dette

Bergen har en lang tradisjon i bruk og utvikling av transportmodeller. På lik linje med andre ser vi at modellene, slik de fremstår i dag, ikke er egnet i forhold til byenes behov for løsninger som gir bærekraftighet på sikt. Konkret gjelder dette modellenes evne til å håndtere andre transportformer enn bil, samt modellenes bruk av framskrivning av arealbruk, befolkningsutvikling og næringsutvikling. Prosjektet har som mål å teste ut nye grep og muligheter i transportmodellene for storbyområdene. Med utbygging av bybane, en stadig økende fortetting langs banen, samt to store lokale reisevaneundersøkelser før og etter, har Bergen et godt utgangspunkt for modelltesting av moderne løsninger for kollektiv, sykkel og gange, der reisevaneundersøkelsene kan verifisere resultatene. Prosjektet vil bestå av følgende deler:

  • Innlegging av arealplaner i delområdemodellen (DOM)
  • Kartframstilling av data i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel hvor det ses på mulighet for å bruke og visualisere nye data
  • Uttesting av endringer i delområdemodellen ved bruk av person- og transportmodell for estimering av arealbruk
  • Tallfesting av trafikale og miljømessige konsekvenser av endringer i DOM

Hvem samarbeider Bergen kommune med

Prosjektet er et samarbeids- og utviklingsprosjekt på tvers av forvaltningsnivåene. For det første innebærer prosjektet tett samarbeid mellom Statens vegvesen og Bergen kommune om å samordne utvikling av transportmodellene opp mot kommunens kompetansebehov ved utvikling av kommunens arealdel. For det andre bygger prosjektet på resultater fra samordnet FOU-innsats fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet, KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennom prosjektet Karakteristika i Transportmodeller (KIT).

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet prosjektet med inntil 1 000 000,-  kroner i 2015. Departementet la blant annet vekt på at prosjektet er en metodisk pilot og et forbildeprosjekt som vil kunne bidra til bedre metodikk for å utvikle bærekraftige og attraktive byer. Prosjektet svarer særlig på utlysningens ønske om å utvikle transportmodeller som viser hvordan endring i arealbruk og kollektiv, sykkel og gange påvirker omfang av biltrafikk i byområder. Prosjektet antas også å ha stor overføringsverdi for andre byregioner ved at det prøves ut metodikk for å vurdere effekten av ulike areal- og transportstrategier på transportomfang og klimagassutslipp. En slik metodikk er viktig i arbeidet med å nå nullvekstmålet for personbiltransport i byområdene gjennom bruk av bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler.

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tore Leite, Byutviklingsseksjonen, tore.leite@kmd.dep.no

Kontaktpersoner i Bergen kommune

Rune Herdlevær, rune.herdlevaer@bergen.kommune.no

Til toppen