Bergen: Knutepunktsfortetting - urbane boområder med god kvalitet

Prosjektet tar utgangspunkt i fortetting rundt holdeplasser langs bybanens stamlinjer. Målsetting er å utvikle urbane områder med god kvalitet.

Illustrasjon fra rapport om uterom i tett by.

Hvorfor gjør Bergen kommune dette

Som en del av rulleringen av kommuneplanens arealdel arbeider kommunen nå med hvordan vi gjennom overordnede bestemmelser kan sikre gode kvaliteter på utearealene.

Kommunen vil videre ta fatt i hvordan kvalitetskrav skal følges opp i planleggingen, herunder krav til både urbane og grønne byrom, med tilpasning til lokale forutsetninger. Krav til offentlige byrom skal utdypes. Kommunen vil også se nærmere på håndteringen av parkering, som har betydning for bykvalitet.

Hvordan gjør Bergen kommune dette?

Med rapporten Uterom i tett by har kommunen ønsket å se på uterommene i bystrukturen. Samtidig er det utført et arbeid med Grønnstrukturanalyse, betydningen av funksjonsblanding og offentlige byrom. Analysene skal bidra inn i arbeidet med å revidere kommuneplanbestemmelsene.

Asplan Viak og Spacescape har utført analyse av bystruktur, der en via GIS-verktøy metodisk har delt byen opp i offentlig gaterom, offentlige plasser, privat bebygd/bygningsmasse, og private byrom, samt restareal. Arbeidet vil kunne brukes til konkrete innspill til hvordan utbygging kan bidra til å skape gode kvaliteter knyttet til opphold i områdene ute; mellom bygningene.  Konsulentene gir anbefalinger både mht tilgang til og kvalitet i utformingen av uterommene. Konsulentrapporten påpeker bl.a at kommuneplanbestemmelser ikke setter krav til offentlige uterom, noe som kan gjøre det vanskelig å øke andelen gode offentlige areal der det trengs. Tilgang til de offentlige arealene er også ulik i ulike områder, noe som er en utfordring for å kunne gi felles, klare og målrettede bestemmelser på kommuneplannivå til private uterom.Gatebilde bergen.

Kommunen har også utarbeidet en faglig rapport "Byskikk og byggehøyder" som håndterer spørsmål knyttet til byggehøyder og bygningsmassens betydning for de offentlige områdene inntil byggene og for bystrukturen.

Andre utfordringer:

  • mangel på offentlig tilgjengelig uteareal, og særlig lekeareal for barn.
  • mangel på gode private uterom. Private uteareal blir for små, for spredt og fragmentert, og kvaliteten i opparbeiding er ikke god nok.
  • andelen av grønne områder som utvikles er lav, både når det gjelder offentlige og private uterom. Det kan skape utfordringer for biologisk mangfold, overvannshåndtering og fordrøyning, samt sosiale utfordringer.
  • fragmentert parkeringstilbud
  • byggeskikk og byggehøyder, og forholdet mellom gatebredde og bygningshøyde.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet prosjektet med kr 1,5 millioner kroner i 2013, 2,5 millioner kroner i 2014, og i 2015 fikk Bergen kommune tilsagn om inntil 1,1 millioner kroner. Departementet la blant annet vekt på kartlegging, kvalitet og behov for uteromstruktur innenfor knutepunktsfortetting – som har stor overføringsverdi til andre kommuner.

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ellen Husaas, Byutviklingsseksjonen, ehu@kmd.dep.no

Anne Beate Tangen, Byutviklingsseksjonen, abt@kmd.dep.no

Kontaktpersoner i Bergen kommune:  

Hilde Hovland Erstad, Etat for plan og geodata. Hilde.Erstad@bergen.kommune.no

Mette Svanes, Etat for plan og geodata. Mette.Svanes@bergen.kommune.no

 

Til toppen