Om byutviklingsavtaler og byvekstavtaler

Økt behov for transport i byene kan ikke løses med mer biltrafikk. Det skaper miljøproblemer, og det vil ikke være plass på veiene. Kollektiv, sykkel og gange må derfor ta unna transportveksten. Vi må sikre at veksten i byregionene våre blir bærekraftig og klimavennlig. Derfor må vi se planlegging av boliger, samferdsel, kollektivtransport og næringsutvikling i sammenheng.

Bjørvika

Bymiljøavtale + byutviklingsavtale = byvekstavtale

For å samordne areal- og transportpolitikken i de største byområdene har regjeringen besluttet å slå sammen bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler til byvekstavtaler. Dette vil gjelde i første omgang gjelde for byområdene  Nord-Jæren og Bergen. For Trondheim vil den inngåtte bymiljøavtalen reforhandles til en byvekstavtale. For Oslo og Akershus vil arealforpliktelsene i den inngåtte bymiljøavtalen følges opp gjennom en byutviklingsavtale.

Byvekst- og bymiljøavtaler skal sikre miljøvennlig transporttilbud

Byvekst- og bymiljøavtalene mellom stat og de fire største byregionene skal sikre utviklingen av transportinfrastrukturen og transporttilbudet i de ni største byområdene. Avtalene skal finansiere tiltak som bidrar til økt andel som reiser med kollektivtransport, sykler og går. Det vil gjøre det mulig å redusere bilbruken i byene.

Bymiljø- og byvekstavtalene setter krav til arealbruken i de fire største byregionene

Riktig arealbruk skal bygge opp under de miljøvennlige transportformene. Kommuner og fylkeskommuner som inngår i byvekst- og bymiljøavtalene skal sikre en arealbruk som bygger opp under kollektivtransport, sykling og gange. Det kreves derfor en regional eller interkommunal plan som er i tråd med nullvekstmålet for personbiltransport, og den regionale planen skal følges opp i kommunal planlegging.

Samarbeid om de gode arealløsningene for byområdene

Byvekst- og byutviklingsavtalene skal sikre at alle berørte parter bidrar aktivt med å sette de regionale areal- og transportplanene ut i livet. Statlige, fylkeskommunale og kommunale aktører inngår i et forpliktende samarbeid om å følge opp viktige tiltak i handlingsprogrammet i regional plan. Dette vil for eksempel være samarbeid om utvikling av knutepunkter og arealbruk på tvers av kommunegrensene. Det gjør at oppfølgingen av regionale og kommunale planer blir effektiv og forutsigbar, at innsigelser i størst mulig grad unngås og at arealbruken er i tråd med målsettingene om nullvekst i personbiltransporten.

Les mer:
 

Pressemeldinger Plansatsing mot store byer, 08. september 2017