Gallup: Vil leve i grønne byer

En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for Framtidens byer viste at befolkningen i de 13 største byene i Norge ønsket seg kommuner som jobbet aktivt for at de skal kunne leve mer klimavennlig.

- Undersøkelsen viser at når kommunene først tar grep og gjennomfører miljø- og klimatiltak, får de støtte av innbyggerne, sa daværende miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Drammen fikk høyest oppslutning for sitt arbeid om å gjøre sentrum attraktivt og levende, mens Trondheim var den byen der flest er fornøyd med kommunens prioritering av kollektivfelt. Dette var tiltak som disse byene hadde arbeidet aktivt med, og det satt befolkningen tydelig pris på.

Fornøyd med resirkulering
Innbyggerne i Framtidens byer var i 2010 mest fornøyde med kommunens arbeid med tilrettelegging for kildesortering, gjenbruk og retur av spesialavfall. Folk var også positive til arbeidet med å bygge ut fjernvarme.

Minst fornøyd var innbyggerne med kommunenes satsing på sykkelveier, og med lokaliseringen av barnehager og andre kommunale tjenester slik at disse kan nås uten bil.

Vil ha kollektivtransport og grønne lunger
Beboerne i Framtidens byer ble også spurt om hvilke tiltak de mente kommunen burde prioritere. Aller viktigst synes innbyggerne det var å bygge ut kollektivtransporten, og gi plass til grønne lunger for lek og rekreasjon. Når det gjaldt disse to tiltakene var også innbyggerne relativt misfornøyd med kommunenes innsats den gang.

Over nitti prosent mente kildesortering og retur av spesialavfall måtte prioriteres. Like mange var for bygging av flere turveier og fortau, og ønsket at kommunen skulle prioritere et levende og attraktivt sentrum.

Drammen på topp
Et lite flertall var misfornøyd med sin kommune når de ble spurt hva de alt i alt synes om kommunenes arbeid med å tilrettelegge for at de skal kunne leve mer klimavennlig. De i alderen 30-44 år var minst fornøyde, mens de som var 60 + var mest fornøyde.

Tilfredsheten varierte mye fra kommune til kommune. Innbyggere i Drammen kommune var mest fornøyde, og hadde en score for helhetlig tilfredshet med kommunens miljøtiltak på hele 4,1 på en skala fra 1 til 6. Stavanger kom på en god andreplass, med en score på 3,6.

Stolte av byen sin
64 prosent av de spurte var i 2010 stolte av sin egen by. Undersøkelsen viste også at de innbyggerne som i størst grad opplevde å kunne påvirke kommunens klimagassutslipp, var mest fornøyd med kommunens klimapolitikk og mest stolt av byen sin.