280 millioner i belønning

Stikkord: Areal og transport, Bilbruk, Kollektivtransport, Gang- og sykkelveier, Drammen

Buskerudbyen har sikret seg en avtale om 280 millioner kroner i belønning fra Samferdselsdepartementet. Midlene skal brukes til mer tog, buss og sykkel - og til å redusere bilbruken.

Buskerudbyen har sikret seg en avtale om 280 millioner kroner i belønning fra Samferdselsdepartementet. Midlene skal brukes til mer tog, buss og sykkel - og til å redusere bilbruken.  

I februar ble "Buskerudbypakke 1" sikret en avtale om belønning fra Samferdselsdepartementet. Avtalen sikrer Buskerud-byen 280 millioner kroner i perioden 2010–2013; 30 millioner i første år, så 60, 90 og til slutt 100 millioner.

Vokser raskt

"Buskerudbyen" er et samarbeid mellom kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg samt Buskerud fylkeskommune. Statistisk Sentralbyrå har anslått veksten i Buskerudbyen til 40.000 nye innbyggere i løpet av bare 20 år.

Dette vil om få år kunne gi trafikkaos, køer og stadig større forsinkelser i trafikken, hvis ingenting gjøres for å temme trafikkveksten som følger av byveksten.

Planen er at de fem kommunene tilsammen skal lage felles by-pakker; felles areal-og transportplaner-og prosjekter for å begrensen bilismen og øke andelen kollektivtrafikk og gang-og sykkeltrafikk.

Mer tog og buss

Buskerud-bypakke 1 inkluderer derfor tiltak for både et bedre busstilbud, bedre framkommelighet for buss og tog, gang- og sykkelveier, opprusting av knutepunkter for buss og to og innfartsparkering med mer. Disse tiltakene vil kombineres med tiltak for å redusere biltrafikken.

Buskerudbyen er det tredje byområdet i Norge som har fått denne type statlig stimulering til en klimavennlig transportutvikling. Samarbeidet om en "fem-kommuner-by" regnes som banebrytende i norsk sammenheng.

Enighet

Det var Fylkesrådmannen, rådmennene i kommunene, Fylkesmannen i Buskerud, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket som forhandlet ferdig avtalen i november 2009.

Fra 2014 skal Buskerudbyen gå over til en finanseringform der både staten og Buskerud spytter inn, men også trafikantbetaling taes i bruk. Hva slags betaling er ennå ikke avklart. Veiprising og økte parkeringsavgifter har vært oppe i til disuksjon.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Drammen
Til toppen