Fjernvarmeanlegg med 90 % fornybar energi

Stikkord: Stasjonær energi i bygg, Energiforsyning, Energikilder, Drammen

Drammen planlegger et varmepumpeanlegg basert på sjøvann. Annlegget skal produsere energi tilsvarende energiforbruket til 6000 eneboliger med normal, ”gammel” energistandard.

I Drammen sentrum skal et fjernvarmeanlegg utvides med en varmepumpesentral fra 2010. Den planlagte varmepumpesentralen vil ligge på Brakerøya. Anlegget vil benytte sjøvann fra Drammensfjorden som varmekilde.

90 prosentfornybar energi

På lang sikt (ca år 2020) antas de forskjellige varmekildene å fordele seg slik:

  • Varmepumpe - ca 80 GWh
  • Biobrensel - ca 25 GWh
  • Øvrig (gass eller olje) - ca 10 GWh

Til sammen ventes det at fjernvarmeanlegget vil produsere 115 GWh i 2020, hvorav ca 90 prosent vil være fornybar energi. 115 GWh tilsvarer omtrent samlet energiforbruk til 6000 eneboliger med normal, ”gammel” energistandard.

Ytterligere planer for utvidelse av fjernvarmeanlegget diskuteres også, blant annet utvidelse av fjernvarmenettet inn i nabokommuner.

Satsing på fjernvarme ble først og fremst valgt for å takle fremtidens energi- og miljøutfordringer. I tillegg reduserer fjernvarme behovet for utbygging av elektrisitetsforsyningen i Drammen.

Avfallsprodukter fra skogsindustrien

I 2002 åpnet Drammen Fjernvarme en 8 MW bioenergisentral på Sundland. Sentralen fyres i hovedsak med brenselsbriketter, som lages av avfallsprodukter fra skogsindustrien. Men i kuldeperioder er det fremdeles nødvendig å benytte eksisterende el- og olje-kjeler i tillegg.

Biobrenselsanlegg i Fjell

Bydelen Fjell, som i hovedsak består av blokkbebyggelse fra 70-tallet, har et eget fjernvarmeanlegg. Fra og med 2002 dekkes ca. 70 % av det årlige varmebehovet på 23 GWh fra et biobrenselanlegg. 1500 leiligheter, en skole og et mindre kjøpesenter får varme fra dette anlegget.

Deponigass fra avfallsfyllingen på Lindum

illustrasjon fjernvarmeanlegg

I bydelen Åskollen er det under utbygging et nytt boligfelt (Kniveåsen) som også forsynes med fjernvarme. I dette anlegget er varmekilden deponigass, som hentes opp fra avfallsfyllingen på Lindum. Lindum ligger ca 1 km fra boligfeltet.

Dette er et uvanlig fjernvarmeprosjekt fordi boligfeltet består eneboliger og rekkehusbebyggelse. Når dette boligfeltet allikevel har blitt forsynt med fjernvarme, skyldes dette dels klare føringer fra kommunen, og dels ønsket om å utnytte den lokale energikilden som deponigassen fra Lindum innebærer.

Drammen Fjernvarme KS

Drammen Fjernvarme KS ble stiftet i 1999, og eies i dag av Energiselskapet Buskerud og Fortum Holding. Drammen kommune vedtok samme år tilknytningsplikt til fjernvarme innenfor konsesjonsområdet i sentrum. Dette innebærer at alle nybygg over 1000 m2 må bygges med vannbårent varmesystem og tilknyttes fjernvarmeanlegget. I dag er forsyningsområdet for fjernvarmen utvidet, og omfatter store deler av det sentrale Drammen.


Kontaktpersoner for Framtidens byer Drammen 
Til toppen