Framtidens bydel

Kristiansand kommune inviterer byggebransjen og andre fagmiljø i offentlig og privat sektor til å utvikle Framtidens bydel. Hensikten er å skape en bydel der blant annet energibruk, materialvalg og transportløsninger blir miljøvennlige.

Kristiansand kommune inviterer byggebransjen og andre fagmiljø i offentlig og privat sektor til å utvikle Framtidens bydel. Hensikten er å skape en bydel der blant annet energibruk, materialvalg og transportløsninger blir miljøvennlige. 

Hensikten med å utvikle Framtidens bydel er å etablere / utvikle en bydel i Kristiansand som kan vri byutviklingen generelt i bærekraftig retning. Intensjonen er at Framtidens bydel skal bli et nasjonalt pilotprosjekt – et utstillingsvindu for fremtidens løsninger.

Framtidens bydel er en del av handlingsplan for Framtidens byer, som ble vedtatt i Kristiansand bystyre i april 2009. Sammen med de 12 andre største byene i Norge er Kristiansand med i det nasjonale prosjektet Framtidens byer (2008-2014). Dette nasjonale prosjektet ble satt i gang for å redusere klimautslipp og utvikle bedre byer å bo i.

Hvor skal Framtidens bydel ligge?

- Det er ennå ikke bestemt hvor i Kristiansand Framtidens bydel skal ligge. Det kan være et helt jomfruelig område. Men det kan også være et område med eksisterende bygningsmasse som videreutvikles og fortettes, sier prosjektleder for Framtidens byer, Are Kristiansen, til Kristiansand kommunes nettside.

Kristansand - Framtidens bydel (Foto: Bjørne Jortveit, Kristiansand kommune).
Hvem vil være med i prosjektet Framtidens bydel? Kommende prosjektleder for Framtidens bydel, Erik Martens Svensen (t.v.) og prosjektleder for Framtidens byer i Kristiansand, Are Kristiansen, utfordrer bedrifter / fagmiljø.

Forprosjekt starter i august

Husbanken har gitt et tilskudd på 0,5 mill. kr til gjennomføring av et forprosjekt. I august starter forprosjektet. Da tiltrer Eirik Martens Svensen fra plan- og bygningsetaten i Kristiansand kommune som prosjektleder. Etter planen skal det innen 1. november bestemmes hvor Framtidens bydel skal ligge. Til samme dato skal samarbeid innledes med aktuelle aktører. I mai 2012 skal kvalitetskriterier og plan for organisering av et hovedprosjekt være klart.

Fokusområder

Energibruk blir ett av de viktigste fokusområdene for Framtidens bydel. Det er allerede klart at en stor andel av nye bygg må være passivhus. For bolighus vil det si at energibruken ikke skal overstige 15 kWh per kvadratmeter. Passivstandarden for bolighus er Norsk Standard.

Transport er også et sentralt fokusområde. Framtidens bydel skal tilrettelegges slik at gange, sykling og kollektivtrafikk blir de naturlige transportvalg.

Forbruk og avfall fokuseres også. Framtidens bydel skal være innovativ når det gjelder fellesløsninger, slik som avfallsløsninger og bilpool i nye boligområder.

Klimatilpasning er avgjørende i forhold til hvor det bygges i Framtidens bydel: ikke for nær havnivå og ikke på ras- og flomutsatte areal.

Universell utforming er avgjørende for å tilpasse Framtidens bydel for personer med ulike grader av funksjonshemming, f.eks at blinde og svaksynte kan lett kan finne veien til bussholdeplass. Det er også høyst relevant å legge vekt på såkalt ny velferdsteknologi, slik som fallalarm.

Svarfrist 1. september

Innen 1. september i år skal interesserte eiendomsbesittere, eiendomsutviklere, byggentreprenører, arkitekter, energileverandører og andre fagmiljø i Kristiansandsregionen respondere på tre ufordringer:

  1. Om de selv vil være med som aktør i Framtidens bydel
  2. Foreslå hvor Framtidens bydel skal ligge
  3. Foreslå løsninger for Framtidens bydel

Artikkel og bilde er innsendt av Bjørne Jortveit, informasjonsansvarlig i Framtidens byer Kristiansand. 

Til toppen