Kristiansand beste storby på sykkel

Stikkord: Kristiansand, areal og transport, gang- og sykkelstier

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen viser at sykkelandelen i Kristiansand økte fra 7 til 9 prosent fra 2005 - 2009. Kristiansand er dermed best blant de store byene i Norge.

At sykkelandelen i Kristiansand var 9 prosent i 2009, betyr at ni prosent av alle typer reiser innen Kristiansand kommune var en sykkelreise. Totalt baserer reisevaneundersøkelsen (RVU 2009) seg på intervju med 1005 personer i Kristiansand. Totalt 3482 reiser inngår i statistikken.

Best av de store byene

Kristiansand er nå helt i tet blant de 7 største byene i Norge:

  • Kristiansand: 9 prosent
  • Trondheim: 8 prosent
  • Stavanger: 5 prosent
  • Oslo: 5 prosent
  • Tromsø: 4 prosent
  • Drammen: 3 prosent
  • Bergen: 3 prosent

En økning på 2 prosent er i realiteten en markert vekst. Areal- og transport-samarbeidet (ATP) har regnet ut at en dobling av antall sykkelreiser fra 2010 - 2020 tilsvarer en vekst i sykkelandelen på ca. 4 prosent. Målet for sykkeltrafikken i Kristiansandsregionen er en nettopp dobling fra 2010 til 2020. Dette er nedfelt i Sykkelstrategi for Kristiansandsregionen som ble vedtatt i fjor vår. 

Kristansand har størst sykkelandel av de sju største byene i Norge. Ordfører Per Sigurd Sørensen har grunn til å være fornøyd (Foto: Bjørne Jortveit, Kristiansand kommune).

Kristansand har størst sykkelandel av de sju største byene i Norge. Ordfører Per Sigurd Sørensen har grunn til å være fornøyd. 

Nedgang nasjonalt

På nasjonalt nivå har sykkelandelen gått ned med én prosent fra 2005 til 2009. For syklingen totalt sett går det altså feil vei. Noen byer og kommuner satser mye på sykkel, og de oppnår gode resultater. Kristiansand er altså en av dem. Andre byer som har satset mye på sykkel er Kongsberg og Sandefjord. De hadde i 2009 en sykkelandel på 10 og 8 prosent.

Liva Vågane i TØI, som har utført RVU 2009, sier at hovedårsaken til nedgangen i sykling på landsbasis er at ungdom sykler radikalt mindre enn tidligere. I aldersgruppen 13-17 år ble syklingen redusert fra 15 til 9 prosent (fra 2005 - 2009).

Kollektivandel og turer til fots

RVU 2009 viser at kollektivandelen i Kristiansand i 2009 var 7 prosent, det samme som
i 2005. Også når det gjelder turer til fots er prosentandelen den samme – 21 prosent. 

Litt færre bilførere

RVU 2009 viser at antall reiser som bilfører i Kristiansand har gått ned med én prosent, mens antall reiser som bilpassasjer er økt med én prosent. Dette tyder på at antall reiser med bil står omtrent på stedet hvil.

Andre kommuner i Kristiansandsregionen

Når det gjelder de fem andre kommunene i Kristiansandsregionen, er antall intervju / reiser som ligger til grunn for undersøkelsen så pass få, at det er vanskelig å stole helt på dem. På sykkelandelen ligger Søgne høyest med 12 prosent. Det er en oppgang på 4 prosent. Søgne var best i Kristiansandsregionen i 2005. Og tallene fra 2009 tyder på at det sykles mye i Søgne.

For å illustrere problemet med usikkerhet i forhold til få intervju, er sykkelandelen i Birkenes et godt eksempel. Ifølge RVU 2005 var sykkelandelen 8 prosent, men den hadde falt til 2 prosent i 2009. Dette er ikke sannsynlig at sykkelandelen har falt så mye. Vennesla er et annet eksempel. Der skal sykkelandelen ha falt fra 7 prosent til 2 prosent. Man må med andre ord ta tallene for nabokommune til Kristiansand med en stor klype salt.

Tekst og foto: Bjørne Jortveit, informasjonsansvarlig i Framtidens byer Kristiansand.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Kristiansand
Til toppen