Midler til mobile målestasjoner

Stikkord: Kristiansand, Klimatilpasning, Nedbør, Flom,

Miljøverndepartementet har gitt Kristiansand kommune midler til kjøp og drift av mobile nedbørsmålere.

Miljøverndepartementet har gitt Kristiansand kommune midler til kjøp og drift av mobile nedbørsmålere. 

Kommunen gjennomførte i løpet av sommeren 2010 et pilotprosjekt for å kartlegge lokal variasjon i nedbørmengde samt å teste ut måter å presentere disse dataene på Internett (web) i sanntid.

Resultatene fra pilotprosjektet viser betydelig lokal variasjon i mengde nedbør. For å fange opp forskjellene (få en bedre beskrivelse av nedbørsmønsteret) må mobile målere settes opp i tillegg til de faste, og de må stå tettere.

Kan forutsi mulige klimaendringer

Nedbørsmålingene kan brukes til modellberegninger for å analysere mulige klimaendringer, og for å gi bedre beskrivelse av hvor det er mest/ minst lokal nedbør.

Meteorologisk institutt ønsker å ha økt fokus på korttidsnedbør i byer og vil samarbeide med Kristiansand kommune om dette prosjektet. Kristiansand har allerede nedbørsdata fra flere år, noe som er av vesentlig betydning for å analysere klimautviklingen.

Resultatene fra dette prosjektet vil kunne gi overførbarhet til andre kommuner.

Bedre og raskere varsling

Webløsningen som er brukt i prosjektet gir vann- og avløpsetaten i kommunen tilgang til data og bedre informasjon om hvordan avløpssystemet fungerer. Hvis angitte verdier for nedbør, vannføring eller nivå overskrides, vil webløsningen fange opp dette og kommunen kan varsle, informere og følge opp abonnenter, media og andre raskere enn før.

Miljøverndepartementet understreker at kartlegging av lokal variasjon i nedbørmengde og presentasjon av denne informasjonen på en lett tilgjengelig måte til publikum, er nyttige løsninger som andre kommuner kan dra nytte av.

Vedtak

Miljøverndepartementet gir Kristiansand kommune rammetilsagn på inntil kr 256.400 (inkl. mva) over statsbudsjettet til kjøp og drift av mobile nedbørsmålere. Det forutsettes at kommunen selv bruker egne ressurser på prosjektet. Prosjektet inngår i arbeidet med klimatilpasning i Framtidens byer.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Kristiansand
Til toppen