Fra kloakk og avfall til biogass

stikkord:forbruk og avfall,avfallsbehandling og -gjenvinning,oslo

Fra problem til ressurs! Om få år vil alle Oslos busser kunne drives på klimanøytralt biodrivstoff – fra innbyggernes resirkulerte matavfall og avløpsvann fra kloakken.

Når avfall kastes rett på dynga oppstår sterke drivhusgasser som metan.

I tillegg går vi glipp av verdifulle ressurser som kan gjenvinnes – man sier ofte at avfall er ressurser på avveie.

I dag blir restavfallet brukt som brensel til fjernvarmesystemet i Oslo.

Fremover skal mer av avfallet resirkuleres og bli til nye produkter og energi.

Det betyr nye reduksjoner i Oslos klimagassutslipp.

Innen utløpet av 2011 skal hele Oslo resirkulere plastemballasje og matavfall, og et pilotprosjekt starter i 17 000 husstander i oktober 2009.

Fra matavfall og kloakk til drivstoff

I det nye kretsløpsbaserte avfallssystemet skal matavfall samles inn til et biogassanlegg som skal stå ferdig i 2012. I dette anlegget skal biogass fra nedbryting av matavfall samles opp og oppgraderes til drivstoffkvalitet som for eksempel Oslos busser kan bruke som drivstoff.

Biogassanlegget vil også produsere biogjødsel som er rik på plantenæringsstoffer og som kan benyttes i jordbruket eller videreforedles til ulike jord- og gjødselprodukter. Anlegget vil produsere nok gjødsel til rundt 100 mellomstore gårder.

I tillegg til biogass fra matavfall åpnet Oslo februar 2010 et biogassanlegg på Bekkelaget - som  omdanner biogass fra kloakkrenseanlegget til drivstoff. Inntil 2007 ble gassen fra dette anlegget brukt til å tørke slammet som produseres ved avløpsrensing. Slamtørkeprosessen var kostbar i drift og skapte store støvproblemer.

Mindre avfall, utslipp og støy

Fordelene med å bytte ut diesel med biogass fra avfall og kloakk er at vi får mindre klimagassutslipp, bedre luftkvalitet i byen og mer støysvake busser. I tillegg omdanner vi det som tidligere var et avfallsproblem til en lokal ressurs.

Det er beregnet at de to prosjektene vil kunne gi nok biogass til å drive 170 busser, noe som når det erstatter diesel betyr hele 10.000 tonn reduserte CO2-utslipp årlig. I tillegg jobber Vestfjorden avløpsselskao (VEAS) med å bygge nytt biogassanlegg på Slemmestad, som kan gi biogass til ytterligere 200 busser.

Relaterte artikler


Kontaktpersoner i Framtidens byer Oslo
Til toppen