Midgardsormen i Tigerstaden

Stikkord: Klimatilpasning, Oslo, nedbør, flom

Ifølge den norrøne mytologien ligger Midgardsormen på bunnen av verdenshavet og har etter hvert spist seg så stor at den omkranser alle land. Vann- og avløpsetatens Midgardsorm skal sluke unna vann, for å skjerme Oslos befolkning mot negative følger av økte nedbørsmengder.

Vann- og avløpsetatens prosjekt ”Midgardsormen” strekker seg fra Kuba- parken på Grünerløkka nedover Akerselva til Grønland, videre gjennom Gamlebyen og ut til Bekkelaget renseanlegg. Midgardsormen vil fungere som et avskjærende avløpssystem, som samler opp avløpsvann og hindrer at forurenset vann slipper ut i Oslofjorden.

Bedre vannkvalitet

Hensikten med dette prosjektet er å bedre vannkvaliteten i indre Oslofjord ved å forhindre utslipp fra avløpsnettet til Akerselva og Bjørvika. Det vil også være et viktig tiltak for tilpasning til klimaendringer med større nedbørsmengder, ettersom store mengder overvann sprenger kapasiteten til rørsystemet i dag.

Overvann i byer

Dagens byer har store utfordringer med såkalt overvann. Når det regner på tildekkede flater som asfalt og betong, vil vannet renne av området i stedet for å trekke ned i grunnen. Dette gjør at vannet raskere blir ledet bort fra disse arealene og ned i elver og avløp.

Med økt gjenbygging og asfaltering av grønne arealer skaper man mer overvann. I tillegg er det forventet at klimaendringer vil føre til flere hendelser med store nedbørsmengder i årene fremover. Sammen vil gjenbygging av grøntområder og økte mengder overflatevann skape enda større press på vannledningsnettet, og føre til økt fare for flomhendelser og vannskader.

Ormen som skal sluke alt

Nedre del av Akerselvas nedslagsfelt har felles avløpssystem fra 1890-årene, som ikke er dimensjonert for å håndtere overvann ved store nedbørsmengder. I slike tilfeller blir vannet ledet ut i overløp som fører avløpsvann med kloakk og forurenset overflatevann urenset ut i Oslofjorden.

Midgardsormen vil fungere som et avskjærende avløpssystem, som samler opp avløpsvann og hindrer at forurenset vann slipper ut i Oslofjorden. En del av ormen vil bestå av en 2 kilometer lang giganttunnel fra Gamlebyen og bort til Bekkelaget renseanlegg for avløp.

Fjelltunnelen får en kapasitet på 50.000 kubikkmeter, og vil fungere både som transportvei og fordrøyningsmagasin, slik at vann kan lagres der hvis det ikke er nok kapasitet ved renseanlegget. Prosjektet vil altså bidra både til bedre vannkvalitet i fjorden og til håndtering av forventede konsekvenser av klimaendringer.

I tillegg vil det nye systemet også redusere energiforbruket, ettersom avløpsvannet ikke skal pumpes like langt som før, da avløpsvannet ble sent til VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) i Asker. Prosjektet, som er kostnadsberegnet til ca. én milliard kroner, skal ferdigstilles i 2013–2014.

 

Til toppen