Norges største fjernvarmesystem

Stikkord: Energi i bygg, Energiforsyning

Oslo har en fjernvarmeproduksjon tilsvarende opp oppvarmingsbehovet til om lag 120 000 boenheter. I tillegg til dagens avfallenergianlegg, planlegges det også et biokraftverk på Klemetsrud. I Bjørvika er en sjøvannsbasert varmepumpe under planlegging. Planen er å doble fjernvarmeleveransen i forhold til dagens nivå i regionen.

Oslo kommune har mål om en økning i fjernvarmeleveransen i Osloregionen med 1000 GWh. Det er en dobling av dagens nivå i regionen. Oslo har i dag landets største fjernvarmenett med høy andel fornybare energikilder, blant annet organisk avfall og annen biobrensel, varmepumper og elektrisitet fra vannkraft. Utvidelsen skal baseres på økt bruk av fornybare energikilder.

Fjernvarmeanlegg

De første årenes økte leveranse vil bli dekket av økt avfallsvarmeutnyttelse på Klemetsrud (Se figur) og den tredje avfallsforbrenningslinjen som blir bygget på Klemetsrud i regi av Energigjenvinningsetaten. Videre planlegges det et biokraftverk på Klemetsrud samt en sjøvannsbasert varmepumpe i tilknytning til Bjørvika.  

Faser ut gass og olje

Hafslund Fjernvarme vil utarbeide en plan i samarbeid med kommunen om å fase ut bruken av naturgass og fyringsolje til spisslast i fjernvarmesystemet. Dette forutsettes på sikt å kunne erstattes med bioolje, biogass og biopellets.

Kontinuerlig utbygging

En mer eller mindre kontinuerlig utbygging av fjernvarme i Oslo har resultert i at Oslo per i dag har Norges største fjernvarmesystem. Det har en fjernvarmeproduksjon tilsvarende oppvarmingsbehovet til om lag 120 000 boenheter. Fjernvarmen leveres til næringskunder, institusjoner, borettslag og boligsameier innenfor Hafslund Fjernvarmes konsesjonsområde for fjernvarmeutbygging i Oslo.

Tilknytningsplikt

Det åpnes for å gjøre unntak fra tilknytningsplikten til fjernvarmenettet hvis utbygger kan bevise svært høy energieffektivitet i bygningen. Denne kraftige utvidelsen av fjernvarmeleveransen vil kreve en stor økning i den fornybare varmeproduksjonen.

 

 

 

 

 

 

Til toppen