Oslo bruker elvene

Stikkord: Klimatilpasning, Nedbør, Flom, Oslo

Kommunen har en bevisst politikk på å åpne elver og bekker. Disse tar unna for økt nedbør som klimaendringene fører med seg, og innbyggerne får natur- og rekreasjonsområder.

Nydalen er et godt eksempel på gjenåpning, hvor den gamle bebyggelsen over elva er revet og nybyggingen slipper Akerselva til som et hovedelement i bylandskapet.

Bytransformasjonen har gitt Akerselva tilbake til byen og skapt et tiltrekkende oppholdsareal (bildet under).

Nydalen, Akerselva Nydalen, Oslo

Gode eksempler inspirerer

Alna-prosjektet er et annet eksempel på gjenåpning av bekker og vassdrag. Vann- og avløpsetaten har i forbindelse med prosjektet gitt ut Alna Idérapport ”En vandring med Vann” (pdf). Idérapporten synliggjør prosjekter som kan gjennomføres på kort sikt, samtidig som den er et godt grunnlag for utarbeiding av den mer overordnede og langsiktige kommunedelplanen.

Park med vannrenseanlegg

Det første gjenåpningsprosjektet med utgangspunkt i Alna Idérapport stod ferdig i 2005. I Hølaløkka vannpark på Grorud ledes nå overvannet fra industri og trafikkareal via et våtmarksområde før det slipper ut i Alna.

De nye dammene renser vannet og gjør dermed Alnaelva mer robust mot forurensing. I tillegg gir tiltaket økt sikkerhet mot flom, ved at den gamle kulverten beholdes som overløp i flomsituasjoner.

Databilde, Oslo

Gjenåpning av elver og bekker er en viktig del av Oslos miljømålsetning om å styrke byens blågrønne struktur.

Fra å være en ren avløpsteknisk oppgave, har arbeidet med utvikling av byvassdragene og overvannshåndteringen blitt viktig for å gi innbyggerne et godt bymiljø gjennom å fremme biologisk mangfold og gi økte muligheter for rekreasjon.

Det var kommunedelplanen for Akerselva Miljøpark som i 1989 la premissene for bytransformasjonen langs Akerselva.

For Alna utarbeides det nå en kommunedelplan etter mønster fra Akerselva-planen.

Illustrasjon: Oslos blå-grønne visjon: sammenhengende åpne elver fra marka til fjorden


Kontaktpersoner i Framtidens byer Oslo
Til toppen