Sammenslåing fikk flere på bussen

Stikkord: Areal og transport, kollektivtransport, Oslo

Samordningen av busstrafikken i Oslo og Akershus har gitt et raskere og mer effektivt kollektivtilbud med nye ekspressbusslinjer.

buss

Fordi mange som arbeider og reiser i Oslo til daglig bor i Akershus eller Buskerud, samarbeider fylkene i Osloregionen om å møte transportutfordringene og lage et best mulig kollektivsystem.

Sammenslåingen av Oslo Sporveier og Stor-Oslo lokaltrafikk til selskapet Ruter AS i 2008 har betydd mye for å få på plass et mer effektivt kollektivtilbud i regionen.

Regional samordning gir vekst

Et bedre kollektivtilbud har da også gitt en betydlig vekst i antall passasjerer; Trafikkøkningen i Oslo i 2008 var på 7 prosent, mens gjennomsnittlig vekst i fem foregående år har vært 1,6 prosent. Ruter eies av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Effektivt kollektivsystem – et viktig miljøtiltak

Befolkningen og trafikken vokser raskt i Osloregionen. Fordi over halvparten av Oslos klimagassutslipp kommer fra veitrafikken, er transport et viktig satsningsområde i arbeidet med Framtidens byer. Satsning på mer effektiv og klimavennlig kollektivtransport er en del av strategien for å nå mål om mindre klimagassutslipp og bedre bymiljø.

De seneste ti årene er Oslo kommunes tilskudd til kjøp av kollektivtrafikktjenenester fordoblet, fra 600 millioner kroner til 1.200 millioner kroner i faste 2008-priser. Dette er et tydelig uttrykk for vilje til å prioritere utviklingen av kollektivtrafikken. Midlene har særlig gått til bedre vedlikehold og fornyelse, til økt frekvens og kapasitetsøkning.

Belønningsmidler til pilotprosjektet ”RuterEkspress”

Et viktig mål med etableringen av et felles regionalt kollektivtrafikkselskap har vært å samordne rutetilbudet i hovedstadsområdet. Ruter satte i 2008 i gang et pilotprosjekt med etablering av regionale ekspressbusslinjer, et oppgradert tilbud med gule busser som pendler gjennom Oslo og stopper i store knutepunkter. Prioriterte destinasjoner er Fornebu, Sandvika, Rykkinn, Bærums verk, Nittedal, Gardermoen, Lillestrøm, Blystadlia og Greverud.

I 2009 er ytterligere syv millioner kroner fra Samferdselsdepartementets belønningsordning for kollektivtrafikk satt av til utredning og oppstart av nye regionale pendlerlinjer. Poenget med RuterEkspress er å utvikle et raskere kollektivtilbud i en enklere ”innpakning”, som lokker nye kundegrupper til kollektivtransporten. Stikkordet er samordning, hvor man knytter sammen regionale linjer og styrker tilbudet og markedsføringen.

Tilgrensende prosjekter som allerede er gjennomført er forsøk med nye ekspresslinjer med økt frekvens til Drøbak og trikk til Bekkestua, som ble tildelt 12 millioner fra belønningsordningen i 2008.

 

 

Til toppen