Studentby rustet for fremtiden

Stikkord: Klimatilpasning, nedbør, flom, Oslo

Bjølsen studentby i Oslo er et godt eksempel på planlegging for et fremtidig klima med mer nedbør. Samtidig gjør tiltakene byrommet bedre; med vannspeil og grønne innslag.

Tilpasning til en ny hverdag, hvor det vi i dag kaller ”ekstremvær” bokstavelig talt blir mer hverdagslig, gjør at man må tenke mer helhetlig i bolig- og byutviklingen. I Bjølsen studentby er det satset på løsninger som både er funksjonelle og som gir et triveligere bomiljø. Vannet som ved store regnskyll ville skape problemer, blir utnyttet som en trivselsressurs i området.

Inaturen trekkes regnvann ned i grunnen og siger sakte gjennom jord og sand. Mye vann vil også kunne tas opp av vegetasjon i grøntområder, hager og parker. Men på ugjennomtrengelige arealer, som asfalt, vil vannet renne på overflaten og samles raskere i elver og avløpsrør.

Dette kan føre til økt fare for flomhendelser, ettersom kapasiteten på vannhåndteringsanlegg lettere blir sprengt. I fremtiden er det forventet at nedbørsmengdene i Osloregionen vil øke med 10-20 prosent på grunn av klimaendringer, og at kraftige regnskyll vil forekomme oftere.

Vannspeil, liljer og ender i studentbyen

Bjølsen studentby har tilrettelagt for lokal håndtering av overvann gjennom kanaler og fordrøyningsbasseng. Fordi det allerede var stor belastning på avløpsnettet i området, ble området utformet spesielt med tanke på at overvann fra de tildekkede arealene ikke skulle skape ytterligere press på avløpssystemet.

I studentbyen vil regnvann fra tak og plasser samles og ledes i åpne renner til fordrøyningsbassenget. Bassenget er utformet som en langstrakt kanal, 55 meter lang og 3,5 meter bred, og er sentralt plassert i boliganlegget. Det skal kunne fordrøye 110 kubikkmeter vann og vil dermed redusere belastningen på avløpsnettet vesentlig. I tillegg er knust tegl benyttet som dekke i anlegget, og fordi teglen er gjennomtrengelig, bidrar den også til lokal nedsiving og fordrøyning.

I tillegg til de rene vannhåndteringsfordelene, gir tilretteleggingen et trivelig preg, med vannspeil og grønne innslag. Kanalens kantvegetasjon består av hardføre vannstauder og ulike sorter av bladliljer, sverdliljer, dagliljer og sibiriris. Det har etablert seg vanninsekter i kanalen, og koikarper er satt ut både som attraksjon og for at de skal fange mygglarver. Det har også vært ender på besøk i kanalen.

Klimatilpasning for bedre bymiljø

Generelt vil en introduksjon av vann og vegetasjon i sterile bymiljøer kunne bidra med fysisk liv og gi økt trivsel. Tilrettelegging av områder for å håndtere negative effekter av et endret miljø vil derfor kunne gi flere positive utfall i forhold til bymiljøet.

Bjølsen studentby ble utformet av Telje-Torp-Aasen Arkitektkontor as (nå LMR arkitektur as) og Snøhetta as og fikk prisen "Årets bygg 2003" av Byggeindustriens landsforening.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Oslo
Til toppen