Tilskudd får ned utslippene

Stikkord: Stasjonær energi i bygg, Energibruk, Energikilder, Oslo

I Oslo får man tilskudd til utskifting av vedovner og oljefyr og og installering av varmepumper. Uten Enøkfondet hadde energiforbruket i Oslo vært rundt 10 prosent høyere i dag.

Oppvarming og forbrenning er en stor bidragsyter både til dårlig lokal luftkvalitet (vedfyring) og klimagassutslipp i Oslo (oljefyring). Oslos klima- og energiarbeid skal både bidra til å redusere klimagassutslippene og bidra til et bedre bymiljø.

Rentbrennende vedovner

Enøketaten gir tilskudd til utskifting til rentbrennende vedovner. Nye, rentbrennende vedovner i 8000 boliger har redusert de årlige utslippene av svevestøv med 70 tonn. Utskiftingen fortsetter og i 2004 og 2005 ble det gitt tilsagn om tilskudd til utskifting av ca 3000 gamle vedovner. Tilskuddet er i dag 1500 kroner per ovn.

Utskiftning av oljefyr

Til forskjell fra det statlige fondet Enova kan Enøketaten også gi støtte til enkelte husholdning.  Enøkfondet gir både støtte til fjerning og utskiftning av oljefyr og installering av varmepumper som bruker fornybar energi. Dette er av stor betydning for å nå Oslos klima- og energimål. Samtidig gis det også støtte til større tiltak for energiomlegging i kommunen.

Enøkfondet

Enøkfondet i Oslo har gitt tilskudd som har ført til at energiforbruket er blitt redusert med 1,3 TWh over ca. 10 år. Det innebærer at energiforbruket i Oslo ville vært ca. 10 prosent høyere enn hvis Oslo ikke hadde hatt en enøkfond.

Oslo viderefører og styrker arbeidet med energiøkonomisering og energieffektivisering av bygg, og skjerpet innsats for energiøkonomisering i kommunale bygg. Det viktigste virkemiddelet er tilskudds- og støtteordninger gjennom Oslos Klima- og enøkfond.

Bystyret vedtok før jul 2009 å utvide Oslo kommunes enøkfond til et klima- og enøkfond. Dette for å vise fondets betydning for å stimulere til gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslippene fra bygg og anlegg i Oslo.

Relatert informasjon


Kontaktpersoner i Framtidens byer Oslo
Til toppen