Masterplan for energi og klima

Stikkord: Areal og tranport, Kollektivtransport, Sykkel- og gangveier, Forbruk og avfall, Avfallsbehandling og –gjenvinning, Stasjonær energi i bygg, Energiforsyning, Energibruk, Klimatilpasning, Sandnes

Bydelen Sandnes øst skal bli en foregangsbydel med 30 000 nye innbyggere, flere som busser, sykler og går. Bydelen skal bruke klimanøytrale energikilder, ha lavt forbruk, lite avfall og optimal avfallsbehandling.

Sandnes kommune arbeider for tiden med en egen masterplan for Sandnes øst som skal gi føringer for neste rullering av kommuneplanen. I arbeidet med masterplanen er energi og klima et av flere utvalgte hovedtema.

Av Fylkesdelplan for langsiktig utbygging på Jæren framgår det at store deler av den regionale veksten skal skje i Sandnes øst. Det er antydet at områdene her skal gi plass for omkring 30 000 nye innbyggere i løpet av en 40-års periode. Sandnes har i dag vel 63 000 innbyggere.

Mål og retningslinjer

Nedefor er  de foreløpige mål og retningslinjer for energi og klima i Sandnes øst. Formuleringene er basert på gjeldende energi- og klimastrategi for Sandnes og forslag til handlingsplan for Framtidens byer.

  • Hovedmål energi
    Sandnes kommune skal redusere bruken av ikke fornybare energikilder, og ta i bruk fornybare energikilder i samsvar med nasjonale målsettinger (Jf. Blant annet St.meld. 34 (2006-2007) og Framtidens byer).
  • Hovedmål klima
    Innen  2020 skal utslippene reduseres med 20 prosent i forhold til 2005. Tiltak i samarbeidsby i u-land (Madagaskar) kan evtentuelt regnes inn for Sandnes.

Kollektivtransport, sykling og gange prioriteres

Målet er at Sandnes øst skal bli et område hvor andelen kollektivtransport, sykling og gange er vesentlig høyere enn ellers i kommunen.

To bydeler/utbyggingsområder skal defineres som ”grønne bydeler/ boområder”. Disse skal være fyrtårn for bærekraftig byutvikling og skal benyttes som referanseprosjekter for andre bydeler/utbyggingsområder. Ved evtentuell utbygging av Dale skal dette området  defineres som grønt område (Jf. Concerto-prosjektet).

Energibehovet i boliger og bygg for næring, offentlige tjenester, kultur, fritid og idrett skal reduseres ved ved å utnytte lokale topografiske og klimatiske forhold  ved planlegging av byggeområdene i Sandnes øst.

Kollektivtransport, sykling og gange skal ha prioritet. Boligområder, næringsområder og bygg/anlegg for offentlige tjenester, kultur, fritid og idrett skal planlegges slik at innbyrdes transportbehov og transportbehovet til andre deler av Sandnes eller regionen blir minst mulig.

Etablere fjernvarmeanlegg

Målet er at alle bygg i Sandnes øst skal være lavenergibygg/ passivbygg og kunne benytte fornybare energikilder. Dette skal løses ved å legge til rette for etablering av fjernvarmeanlegg basert på fornybare/ klimanøytrale energikilder i Sandnes øst.

Sandnes vil etablere effektive styringssystemer som inneholder et energioppfyllingssystem i alle offentlige bygg i Sandnes øst. Systemene skal kunne samkjøres mellom byggene.

Lavt forbruk og optimal avfallsbehandling

Kommunen vil at Sandnes øst skal være en bydel med lavt forbruk, lite avfall og optimal avfallsbehandling. Her skal det etablere gode (bærekraftige) ordninger for innsamling og behandling av plastavfall og næringsavfall.

Alle nye bygg for offentlige tjenester og næringsvirksomhet i Sandnes øst skal miljøsertfiseres.

Samarbeid med velforeninger og interesseorganisasjoner skal heve miljøbevisstheten i boområdene i Sandnes. De skal oppmuntres til deltakelse i kampanjer, som for eksempel Klimaklubben.

Oppdatert kunnskap om klimendringer

Sandnes vil at klimaendringer skal medføre minst mulig skade på helse og miljø i Sandnes øst. Derfor skal planlegging og tilrettelegging i Sandnes øst til enhver tid være basert på mest mulig oppdatert kunnskap om klimendringer og konsekvenser av disse.


Kontaktpersoner i framtidens byer Sandnes
Til toppen