Sykkelstamvei tredobler antall syklister

Stikkord: Areal og transport, gang- og sykkelveier, Sandnes

Den planlagte sykkelsamveien i Sandnes kan få en femtedel av arbeidsreisene til Forus-Lura over på sykkel. Dette er en tredobling i forhold til dagens tall.

Den planlagte sykkelsamveien i Sandnes kan få en femtedel av arbeidsreisene til Forus-Lura over på sykkel. Dette er en tredobling i forhold til dagens tall.

Trafikkveksten i Rogaland har i siste tiårsperiode vært hele 32 prosent, hvor personbiltrafikken stod for 25 prosent av veksten. Beregningene viser at en sykkelstamveg på Nord-Jæren vil få flere bilister over på sykkel, og at det er mulig å oppnå en sykkelandel rundt 20 prosent for arbeidsreiser til Forus-Lura. Dette er bortimot en tredobling når man legger til grunn at dagens sykkelandel til området er ca 6 prosent.

Når det gjelder Sandnes og Stavanger sentrum viser analysen at om lag 17 prosent av de syklende til Stavanger sentrum ville bruke sykkelstamvegen, mens 10 prosent av arbeidstakerne i Sandnes beregnes å bruke sykkelstamvegen. Veksten i Sandnes er sterkt økende og i løpet av kort tid vil derfor en sykkelstamveg sørfra kunne få større betydning enn fra nord.

Arbeidet med en sykkelstamveg er i tråd med Miljøplan for Sandnes 2007 – 2020, Og tiltaket er et konkret eksempel på god transportplanlegging i forhold til målene for Framtidens byer.

En region i vekst

Nord-Jæren er en region preget av stor befolkningsvekst og et ekspansivt næringsliv. Strategisk plassert mellom Sandnes, Sola og Stavanger ligger Forus og Lura Nord med over 20 000 arbeidsplasser. Her er landets ledende oljeselskaper, entreprenør- og produksjonsbedrifter, dataselskaper, handels- og servicevirksomheter lokalisert.

I fremskrivningsalternativer for området forutsettes det en fordobling av antall arbeidsplasser til om lag 40 000 i år 2040. Området har i dag lav kollektivdekning, et dårlig utnyttet gang- og sykkelveinett, men god tilgjengelighet med bil.

Økt trafikk

I sum har dette resultert i økende trafikale problemer særlig i morgen- og ettermiddagsrushet. Trafikkveksten i Rogaland har i siste tiårsperiode vært hele 32 prosent, hvor personbiltrafikken stod for 25 prosent av veksten. Størst har veksten vært på E39 mellom Sandnes og Stavanger med 4 prosent pr. år fra 2003 til 2007. I perioden januar til juli 2008 er det registrert en vekst tilsvarende 4,3 prosent.

Tar syklistene på alvor

Sykkelstamvegen forutsettes å ha en høy standard for å ivareta syklistenes behov for trygg og effektiv sykling. Det skal være mulig å holde høy gjennomsnittshastighet på hele strekningen og antall kryssinger skal være færrest mulig og fortrinnsvis planskilte.

God bredde på vegen skal gjøre det sikkert og effektivt å sykle forbi og møte syklister uten å måtte senke hastigheten. Det er foreslått en total bredde på 4,5 m, hvor 4,0 m er asfaltert bredde og 0,25 m skulder på hver side.

Syklende skal være adskilt fra gående og fra biltrafikk. På de strekninger hvor det kan påregnes fotgjengertrafikk må det anlegges separat gangbane elle fortau.

Det planlegges relativ flat profil. Maksimal stigning skal være iht. sykkelhåndbokas anbefalinger. Det er viktig å oppnå færrest mulig systemskifter. Det må legges stor vekt på hvor, og hvordan det øvrige hovedrutenettet for sykkel knyttes til sykkelstamvegen.

Mange brukere

Sykkelstamvegen også gir et attraktivt tilbud til andre områder og til langt flere brukere enn ansatte i virksomheter lokalisert på Forus. Dette gjelder for eksempel de over 8.000 studentene på Universitetet i Stavanger, skoleelever i videregående skole og ikke minst få betydning for fritidssyklister.

Det viktig å legge til at økt bruk av sykkel har stor helseeffekt og kan forebygge og redusere risikoen for en rekke sykdommer.

Beregninger

For å beregne antall brukere av sykkelstamvegen har man benyttet sykkelmodulen i areal- og transportmodellen ATP. Modellen bruker bosteds- og arbeidsplassdata for å beregne et sannsynlig bilde av sykkeltrafikken til viktige målpunkt.

Trafikkpotensial og vegvalg blir beregnet ved å bruke data om sykkelbruk fra reisemiddelundersøkelser. Man må være klar over at forutsetningene i modellen er forholdsvis grove. Analysen beregner kun arbeidsreiser, men sykkelstamvegen vil også være viktig for andre brukergrupper og reisehensikter. Potensialet for en sykkelstamveg forventes derfor å være betydelig større enn det som kommer frem av analysene.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Sandnes
Til toppen