Økt konkuranse skal bremse trafikken

Stikkord: Areal og tranport, Kollektivtransport, Sykkel- og gangveier, Arealbruk, Sarpsborg

I Sarpsborg har utslippene fra veitrafikk økt med 33 prosent siden 1991. Nå vil kommunen gjøre det mer attraktivt å bruke kollektivtransport i byen - og mindre attraktivt å bruke bil.

Det viktigste tiltaket for å begrense utslippene fra veitrafikk er en samordnet areal- og transportplanlegging. Transportutviklingen viser imidlertid at arealplanlegging alene ikke er tilstrekkelig som virkemiddel for å redusere bilbruken.

Det er behov for virkemidler og tiltak som mer direkte påvirker konkurranseforholdet mellom transportmidler og den reisendes valg av transportmiddel. Dette er virkemidler som har til hensikt å styrke kollektivtransporten, sykling og gange og begrense biltrafikken.

Kommunens strategi

Kommunens strategi for å redusere utslippene fra veitrafikk er følgende:

  • Utarbeide felles strategi for arealdisponering og infrastruktur med tilhørende retningslinjer, for at byområdene skal kunne vokse sammen på en funksjonell måte.
  • Utvikle gode kollektivtilbud, og godt nett av gang- og sykkelveier
  • Utvikle Nedre Glomma til ett fungerende storbyområde

Utslipp fra veitrafikk

Trafikkvekst har vært den viktigste årsaken til økte klimagassutslipp i de aller fleste kommunene i landet. For landet som helhet gikk utslippene fra veitrafikk opp fra 7,7 millioner tonn CO2 -ekvivalenter i 1991 til 10,3 millioner tonn i 2007. Det betyr en vekst på 35 prosent siden 1991 og 2,4 prosent siden 2006.


Kontaktpersoner i framtidens byer Sarpsborg
Til toppen