Satser på enøktiltak og varmeenergi

Stikkord: Energi i bygg, Energiforsyning, Sarpsborg

Sarpsborg kommune har redusert sitt klimagassutstlipp med 21 prosent. Metoden er enøk-tiltak og investeringer i nye energianlegg med ikke-fossilt brensel.

Sarpsborg kommune har redusert sitt klimagassutstlipp med 21 prosent. Metoden er Enøk-tiltak og investeringer i nye energianlegg med ikke-fossilt brensel.

Spesielt har Borregård bidratt til til reduksjonen. De reduserte sitt utslipp med 50 prosent fra 2006 til 2007.

Årsaken til den kraftige reduksjonen i klimagassutslipp fra Sarpsborg er blant annet nedleggelse av kraftkrevende industri, men også store ENØK-tiltak og endret energibruk i eksisterende industri - spesielt på Borregaard industrier er viktige tiltak gjennomført.

I 2007 var det totale utslipp av klimagasser i Sarpsborg 380 000 tonn CO2 ekvivalenter, hvorav Borregaards utslipp var på 172 000 tonn eller 45 prosent. Dette er en reduksjon av bedriftens utslipp på 50 prosent sett i forhold til 2006 nivå.

diagram

Den kraftige reduksjonen skyldes Enøk-tiltak, lavere produksjon og bruk av overskuddskraft til elektrokjeler.

Strategi for varmeenergi

Borregaard har gjennom en årrekke arbeidet systematisk med en strategi for varmeenergi som har som mål å redusere bruken av fossilt brensel, dels gjennom enøk-tiltak og ikke minst gjennom investeringer i nye energianlegg med fornybart/ikke-fossilt brensel. Viktige tiltak de siste årene har vært:

  • 2003: Nytt avfallsenergianlegg produserer ca 190 GWh (reduserer oljeforbruk med 19 000 tonn/år)
  • 2004/2005: Biobrensel-anlegg (reststrømmer fra produksjon) produserer ca 130 GWh (reduserer oljeforbruk med 13 000 tonn/år)
  • 2005: Varmegjennvinning fra nytt SO2-anlegg produserer ca 45 GWh (reduserer oljeforbruk med 4500 tonn/år)
  • 2005/2008: Enøk - tiltak i forbindelse med miljøinvesteringer gir ca 160 GWh (reduserer oljeforbruk med 16 000 tonn/år)

Når målet med god margin

Klimagassutslippene har økt i fire av fem norske kommuner i perioden 1991-2007. I Sarpsborg er imidlertid klimagassutslippet redusert med 21 prosent i samme periode. Kommunen vil dermed oppnå en kraftigere reduksjon i klimagassutslippet enn målet i klimaplanen fra 2001. Kommunen har planlagt flere tiltak for videre reduksjon av klimagassutslippet.

Et nytt avfallsenergianlegg er under bygging på Borregaard (ferdig 2009/10). Anlegget skal gi ca 200 GWh varme (reduserer oljeforbruk med 20 000 tonn/år).

Flere fjernvarmeanlegg

Et fjernvarmenett i sentrum basert på spillvarme fra Borregaard industrier skal være ferdig utbygd innen utgangen av 2013. Fjernvarmepotesialet er ca 19,5 GWh. Tiltaket vil gi et redusert klimagassutslipp på 8 000 tonn per år. Bio Varme Sarpsborg AS står bak prosjektet.

Et fjernvarmeanlegg skal bygges på Greåker/Alvim. Fjernvarmen skal leveres fra et fyringsanlegg for biobrensel, med flis som den sentrale brenselkilden og olje som reserveløsning. Anlegget har et potensiale på 18 GWh. og miljøgevinsten er beregnet til ca 6 400 tonn CO2 ekvivalenter per år. Østfold Energi har søkt om konsesjon for bygging og drift av fjernvarmeanlegget.

Varmer opp sykehuset

Et fjernvarmeanlegg på Kalsnes i Sarpsborg vest skal levere varme til det nye sykehuset for Østfold. Det aktuelle fjernvarmepotensialet er ca 31 GWh. Til sammenligning tilsvarer dette forbruket i 1 550 hustander gitt et årlig energiforbruk på 20 000 kWh. Miljøgevinsten er her ca 4 500 tonn CO2 ekvivalenter per år. Østfold Energi AS har søkt konsesjon om bygging og drift på fjernvarmeanlegget der fjernvarmen leveres fra et fyringsanlegg basert på varmepumper og biobrensel.

Det smarte samfunn

Hafslund Eiendom er i dialog med Sarpsborg kommune om å utvikle en ny miljøvennlig bydel på Hafslund under navnet "Det smarte samfunn", hvor en kretsløpbasert tenkning står sentralt. Både Østfold Energi og Hafslund Miljøteknikk har søkt om fjernvarmekonsesjon i Sarpsborg Øst. Det er NVE som gir konsesjon. Sarpsborg kommune har avgitt høringsuttalelse og anbefaler at konsesjon gis til Hafslund. Det aktuelle fjernvarmepotensialet er av Hafslund beregnet til å være ca 246 GWh.


Kontaktpersoner i framtidens byer Sarpsborg
Til toppen