Biobrenselbasert fjernvarmeanlegg

Stikkord: Stasjonær energi i bygg, energiforsyning, Skien

Skien kommune skal få et biobrenselbasert fjernvarmeanlegg i sentrum. Ferdig utbygd skal anlegget kunne levere 60 GWh pr. år, noe som tilsvarer varmebehovet til 4 000 eneboliger.

Skien Fjernvarme AS har allerede etablert et mobilt pelletsanlegg som bla gir varme til Skagerak Arena. Videre framdrift er å prosjektere varmesentral og søke om byggetillatelse, slik at man kan starte opp byggearbeidet for fjernvarmeanlegget høsten 2009.

Målet er videre at man kan starte levereanse fra hovedanlegget høsten 2010. Intensjonen er deretter at man skal gjennomføre videre utvidelse av nettet fram mot år 2015. Ferdig utbygd skal anlegget kunne levere 60 GWh pr. år, noe som tilsvarer varmebehovet til 4000 eneboliger.

Reduserer CO2 utslippene

Ut fra selskapets opplysninger vil anlegget ferdig utbygd kunne redusere CO2 utslippene i Skien kommune med ca. 20 000 tonn. Dette tilsvarer et årlig utslipp fra ca. 9000 biler som hver kjører 15 000 km. Til sammenligning har kommunens Klima- og energiplan fra 2005 følgende mål: Klimagassutslippet i Skien i 2010  skal  ikke være høyere enn i 1990. Det tilsvarer 10 500 tonn CO2-ekvivalenter.

Store bioenergiressurser

Skien har betydelige bioenergiressurser innenfor sine områder, men de utnyttes i liten grad i dag fordi etterspørselen er liten på lokalt og regionalt nivå. Biobrensel finnes i form av pellets som er et industrielt produkt eller flis som produseres av avfall fra tremekanisk industri.

Varmeplan for Skien sentrum

I 2002 utarbeidet Skien kommune dokumentet Melding om miljøvern og lokal agenda 21, 2002-2006 (pdf - 3Mb). Under kapittelet om energiøkonomisering i dette dokumentet ble det forslått å utarbeide en Klima- og energiplan for kommunen. Dette arbeidet ble startet opp i 2003 og dokumentet ble vedtatt av bystyret rett over nyttår 2005.

Et av tiltakene som ble foreslått i dette dokumentet var utarbeidelse av en varmeplan for Skien sentrum.

Hensikten med et slikt dokument  var å vurdere realiteten ved å etablere et fjernvarmeanlegg i Skien, basert på fornybare energikilder. Varmeplanen ble utarbeidet og vedtatt i Skien bystyre 02.11.06. Planen konkluderte med at det under visse betingelser var teknisk og økonomisk forsvarlig å etablere et biobrenselbasert fjernvarmeanlegg.

I forbindelse med den politiske behandlingen av dette dokumentet ble det også avholdt et temamøte om bioenergi for bystyret, der bla rådmannen i Ringerike kommune redegjorde for erfaringene med biobrenselbasert fjernvarme i Hønefoss.

Skien Fjernvarme AS

Med bakgrunn i dette vedtaket gikk kommunen åpent ut og inviterte aktuelle interessenter til et møte. På dette møtet stilte følgende 3 parter:

  • Løvenskiold Fossum
  • Agder Telemark skogeierlag
  • Skagerak varme

I stedet for å konkurrere om en konsesjon valgte disse i etterkant av møtet å slå seg sammen og samarbeide om etableringen. Dette resulterte i dannelsen av selskapet Skien Fjernvarme as som ble stiftet 11. juni 2007.

Målet med selskapet er å utvikle, eie og drive fjernvarmesystemer og eventuelt andre anlegg for sikker og miljøriktig produksjon, primært basert på biobrensel. Søknad om konsesjon ble sendt i desember 2007 og invilget 14. måneder etterpå.


Kontaktpersoner i framtidens byer Skien
Til toppen