Midler til klimatilpasning i praksis - Arbeidsbok

Stikkord: Stavanger, klimatilpasning, vind, skred, havnivå, nedbør, flom

Stavanger kommune har fått midler til å utarbeide en arbeidsbok til bruk for saksbehandling i kommunen. Arbeidsboken skal være et praktisk verktøy som ledd i strategien for å møte framtidige klimaendringer.

Stavanger kommune har fått midler til å utarbeide en arbeidsbok til bruk for saksbehandling i kommunen. Arbeidsboken skal være et praktisk verktøy som ledd i strategien for å møte framtidige klimaendringer. 

Departementet og Stavanger kommune ønsker å kople de verktøyene som allerede er utviklet i Framtidens byer. Metodene som er utviklet er:

  • ”KlimaGIS” og ”KlimaROS” - utviklet av kommunene Stavanger og Sandnes i løpet av 2009/ 2011
  • ”Framtidsbilder” - et forprosjekt gjennomført av Tromsø kommune 2009 -10 med mål å utvikle et redskap som kopler scenarioer for klimaendringene sammen med samfunnsendringene. Det er også sett på hvilke konsekvenser dette vil ha på utvikling lokalt i kystbyene som er med i Framtidens byer.
  • forskningsprosjektet NorAdapt i regi av Forskningsrådet, der hensikten bl.a. har vært å studere konsekvensene av klimaendringene i forhold til lokal samfunnsutvikling - og endring. Følgene kommuner i Framtidens byer deltok:  Stavanger, Fredrikstad og Bergen. 

NorAdapt

Vestlandsforskning er en av flere forskningsinstitusjoner som har deltatt på NorAdapt- prosjektet. De har beskrevet et prosjekt for Stavanger kommune om hvordan de kan bruke verktøy som er utviklet, og få det implementert i kommuneorganisasjonen.

Hovedhensikten for Stavanger kommune er å få hjelp til å utarbeide materiell/ arbeidsbok som saksbehandlere, politikere og ledere både internt i Stavanger og i kommune- Norge for øvrig kan nytte som ledd i strategiene for å møte framtidige klimaendringer. 

Kompetanseoverføring

Miljøverndepartementet forutsetter at kunnskap etablert gjennom utvikling av redskap i Framtidens byers program koples i dette prosjektet. Departementet ser det som viktig at det settes i gang prosesser som gjør at klimatilpasning blir en naturlig del av kommunens arbeid.

Videre har departementet forventninger til at metodene som vil utgjøre arbeidsboken kan overføres til andre kommuner. Samtidig bør det legges vekt på samarbeid med fylkeskommunen og fylkesmannen som ledd i deres veilednings- og utviklingsarbeid. Samarbeidspartnere i næringslivet bør også involveres.

Vedtak

Miljøverndepartementet gir rammetilsagn på inntil kr 225.000 (inkl. mva) over statsbudsjettet 2011. Det forutsettes at kommunen selv bruker egne ressurser på prosjektet. Prosjektet inngår i arbeidet med klimatilpasning i Framtidens byer.  

Tilpasning til et annerledes klima

Stavanger kommune deltar i flere statlige prosjekter knyttet til klimaendringer, blant annet Framtidens byer og NorAdapt. Målet med prosjektene er å gjøre kommunen i stand til å takle en framtidig klimaendring. Stavanger kommune har startet arbeidet med å lage en risiko- og sårbarhetsanalyse om klimaendringer.

Ved å kartlegge konsekvenser av endrede vindforhold, økt nedbør, økt temperatur, økt luftfuktighet, økt erosjon som konsekvens av ekstremvær og konsekvenser av havstigning, får kommunen oversikt over hvilke forebyggende tiltak som bør iverksettes.

Forventet økning i nedbørsintensitet og –mengde som resultat av klimaendring, gjør at kommunen må ha økt fokus på håndtering av overvann. Vurdering av overvannshåndtering skal derfor være en del av all arealplanlegging i kommunen.

Stavanger kommune skal også planlegge samt iverksette infrastrukturtiltak, basert på gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser. Tiltakene skal gi økt trafikksikkerhet og/ eller sikrere transport av farlig gods.

Teksten er hentet fra Stavanger kommune sin kommuneplan 2010 2025


Kontaktpersoner i framtidens byer Stavanger
Til toppen