Midler til testing og videreutvikling av KlimaGIS

Stikkord: Stavanger, klimatilpasning, vind, skred, havnivå, nedbør, flom

Miljøverndepartementet har gitt Stavanger kommune midler til fullintegrasjon av programvarene Powersim og Arc/Esri.

Miljøverndepartementet har gitt Stavanger kommune midler til fullintegrasjon av programvarene Powersim og Arc/Esri. 

Stavanger kommune har i samarbeid med Sandnes kommune utviklet et verktøy kalt KlimaGIS for å simulere klimaendringene på en visuell måte ved hjelp av digitale kartdata.

Grunntanken med KlimaGIS er at det skal være et verktøy for kommunene i plan- og beredskapsarbeidet mht å møte framtidige klima- og miljøendringer. 

Fullintegrasjon 

For at de fleste kommuner og virksomheter skal ha mulighet for å nytte simulerings - verktøyet med Geografiske Informasjonssystemer (GIS), er det aktuelt å utarbeide en fullintegrasjon mellom Arc/Esri og Powersim programvaren.

Stavanger kommune samarbeider med Powersim Software AS og Geodata AS om hvordan fullintegrasjonen av simuleringsverktøy og ulike programvarer skal realiseres.

  • Powersim vil tilrettelegge for en kobling mot Arc/Esri programmet for 1 års testing og utvikling, og deretter videre uttesting og dokumentasjon.
  • Geodata AS vil på sin side integrere ArcGIS og Powersim med påfølgende testing og dokumentasjon. 

Trenger flere testkommuner

Fredrikstad kommune har meldt sin interesse som testkommune, og det forventes at andre av Framtidens byer melder seg som testkommuner.
Stavanger kommune skal bidra til implementering av bruken av KlimaGIS i bykommunene som vil ta programvaren og verktøyet i bruk. 

Kompetanseoverføring

Videre er det ønskelig at Stavanger kommune bidrar i kunnskapsoppbyggingen om økt bruk av digitale informasjonssystemer og KlimaGIS innenfor klimatilpasningsarbeidet i Framtidens byer. Dette gjelder også kurs/ seminar bl.a. på Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB), som styres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Vedtak

Miljøverndepartementet gir rammetilsagn på inntil kr 334.000 (inkl. mva) over statsbudsjettet 2011 til fullintegrasjon av programvarene Powersim og Arc/Esri. Det forutsettes at kommunen selv bruker egne ressurser på prosjektet. Prosjektet inngår i arbeidet med klimatilpasning i Framtidens byer.  

Uten digitale verktøy – lite klimatilpasning?

(utdrag fra side 54 i Framtidens byer Statusrapport 2010)

 

Bruk av kart er sentralt i byenes forberedelser til fremtiden. Her er noen eksempler på hvordan byene bruker kartverktøy som KlimaGIS.

  • Bruk av strandsonen. Verdikartlegging gjennomføres ved hjelp av KlimaGIS. Prøvd ut: Sandnes, i forbindelse med revisjon av kommuneplan
  • Digitalkart for flom og skredfare i hele kommunen. Prøvd ut: Bærum, som også har publisert det på kommunens nettsider.
  • Illustrert havnivåstigning og stormflo på kart. Prøvd ut: Fredrikstad
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser (Klima-ROS). Slik kan en blant annet finne nødvendig utstrekning av hensynssoner i arealplaner. Prøves ut: Stavanger
    og Sandnes
  • Temakart som viser ulike konsekvenser av klimaendringer. Prøvd ut: Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten
  • Kartlegging og kartfesting av naturrisiko. Prøvd ut: Bergen

Klimaendringer blir et stadig mer sentralt tema i arbeidet med vannforvaltning, vannforsyning og avløp. Digitale ledningskart, flomsonekart mm er her viktige verktøy der byene legger inn klimaendringer som tema. Flere byer bruker kartdata om skredfare fra NVE sin tjeneste www.skrednett.no


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for bruk av GIS i arealplanlegging med eksempler, se www.dsb.no. Her er det blant annet gitt oversikt over tilgjengelige kartdata.


Kontaktpersoner i framtidens byer Stavanger
Til toppen