Bussen raskere fram

Stikkord: Areal og transport, Kollektivtransport, Trondheim

Sommeren 2008 ble det innført gjennomgående kollektivfelt i hele Trondheim. Politikerne i byen valgte med det å iverksette et upopulært, men meget effektfullt tiltak, som har berørt hele byens befolkning.

Sommeren 2008 ble det innført gjennomgående kollektivfelt i hele Trondheim. Politikerne i byen  valgte med det å iverksette et tiltak som var upopulært blant bilistene, men som har berørt hele byens befolkning.

Trondheim kommune har siden 90-tallet hatt ambisiøse mål med tanke på reduksjon i klimagassutslipp og miljøvennlig byutvikling. Likevel har det også de siste årene vært økning i bilbruk, og uten radikale tiltak vil økningen fortsette. Det var bakgrunnen for Trondheimpolitikernes avgjørelse.

Trondheimsregionen har kommet langt med å avklare hvordan trafikkveksten kan reduseres.

Miljøpakke for transport er en konkret, ambisiøs, men realistisk plan om kutt i CO2-utslippene i Trondheim med 20 prosent innen 2018.

Buss over bro

Bedre bymiljø oppnås ved at flere velger buss, sykkel eller gange framfor egen bil.
1. juni 2008 ble det etablert et sammenhengende kollektivfelt for buss i hele Trondheim. Omleggingen ble gjort for at bussene skal komme fortere fram og dermed oppleves som et mer fristende alternativ enn egen bil. Samtidig reduseres framkommeligheten og hastigheten for bil.

20 prosent reduksjon i bilbruk i rushtida

Evalueringen av nye kollektivfelt i Trondheim viser at de 5 kilometerne  med nye kollektivfelt totalt sett har resultert i bedre framkommelighet for busstrafikken. Den negative trenden med stadig synkende hastighet på stambussrutene er snudd.

Hastigheten innenfor den såkalte ”kollektivbuen” er økt med i gjennomsnitt ca 12 prosent. Registreringene av trafikkmengder viser at det har skjedd ganske store endringer i bilistenes reisevaner. For innfartsåren fra sør, Elgeseter bru, er det nå færre biler og flere personer i hver bil, biltrafikken i rush har gått ned med ca 20 prosent.

Tilfredshet med de nye kollektivfeltene

Team Trafikk uttrykker generelt stor tilfredshet med de nye kollektivfeltene, både fra administrativt hold og fra sjåførsiden. Kollektivfeltene har resultert i bedre og jevnere framkommelighet på inn og utfarten i sør.

Det er formulert en målsetting om at minst 8 av 10 innbyggere skulle være fornøyd med de nye kollektivfeltene to måneder etter innføringen. I den første tiden etter innføringen var ca 55 prosent negative til tiltaket, og ca 45 prosent positive. I mars 2009 viser en ny markedsundersøkelse fra Sentio at 63 prosent er positive, og 37 prosent negative. Kvinner og personer under 30 år er mest fornøyde.

Statens vegvesen har jevnlig observert trafikkavviklingen på innfartsåren i sør og i Midtbyen siden de nye kollektivfeltene ble innført. I Midtbyen har det vært, og er fortsatt problemer som resulterer i forsinkelser for både bil- og busstrafikk.

Mange bilister kjører ut i kryssene før det er klart på andre siden av krysset. Dermed hindres andre trafikanter fra kryssende retninger. Statens vegvesen vurderer situasjonen slik at når disse problemene blir overvunnet, vil hastigheten spesielt for busstrafikken, men også for biltrafikken, bli ytterligere forbedret og dermed vil trafikantene bli mer fornøyd.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Trondheim
Til toppen