En ny framtidsrettet miljøbydel

Stikkord: Trondheim, Areal og transport, arealbruk, forbruk og avfall, forbruksmønster, energi i bygg, energibruk, klimatilpasning, nedbør

Trondheims nye bydel Brøset skal bli karbonnøytral. Den skal være helhetlig og framtidsrettet med lavt energiforbruk og sunne byggematerialer.

Trondheims nye bydel Brøset skal bli karbonnøytral. Den skal være helhetlig og framtidsrettet med lavt energiforbruk og sunne byggematerialer. Arbeidet med Brøset blir høyt prioritert i Framtidens byer og vil danne skole for framtidig byutvikling.

Brøset-området er et 350 dekar stort område beliggende kun 4 kilometer fra sentrum. Med svakt skrånende solrik topografi, vakkert kulturlandskap og utsikt til Trondheimsfjorden representerer området en sjelden ressurs for byutvikling.

Brøset-området er mest assosiert med det tidligere sykehuset Reitgjerdet som var lokalisert her i verneverdig asylarkitektur fra 1860 årene.

Bilde: Universitetsbiblioteket i Trondheim

Historisk bilde brøset

Miljømål som strekker seg lengre

Gjennom dialog med byens forskningsmiljøer, lokalbefolkning og næringsliv skal det legges til rette for at Brøset kan utvikles til å bli en ny framtidsrettet miljøbydel, med lavt energiforbruk og sunne byggematerialer. Dette forutsetter at det skal settes miljømål som strekker seg lengre enn det som ligger i gjeldende forskrifter. Gjennom en tett boligutbygging med varierte boformer og boligtyper, som også inkluderer rimelige boliger og lavinnskuddsboliger, skal det sikres god og variert boligkvalitet.

Internasjonal byplankonkurranse

For Brøset skal det i regi av Trondheim kommune gjennomføres en planprosess med åpen internasjonal (europeisk) byplankonkurranse i 2010. Målet er at reguleringsplanen kan vedtas av bystyret i løpet av høsten 2011.

I 2007 ble det arrangert en workshop om klimanøytrale boformer med deltakere fra Trondheim kommune og NTNU/SINTEF samt aktører fra Husbanken, Enova, Miljøverndepartementet og byggebransjen.  NTNU/SINTEF gjennomførte i 2008 et forprosjekt om klimanøytrale boformer med støtte fra Husbanken. Trondheim kommune vil i det videre planarbeide samarbeide med forskningsmiljøer ved NTNU/SINTEF med Brøset som klimagjerrig bydelsutvikling som case.

Brøset som prosjekt i Framtidens byer

Både tematisk- og tidsmessig er utviklingen av Brøset-området et, for Trondheim kommune, prioritert prosjekt i ”Framtidens byer.” Her vil Trondheim kommune samarbeide med de andre byene og dele erfaringer om klimatilpasset planlegging og bygging.  Dette vil gi verdifull kompetanse med overføringsverdi for fremtidens byplanlegging.

Brøset-området har potensial for å bli en vital bydel med et stort antall boliger, næring og offentlige tjenester. Prosjektet representerer en unik mulighet til utvikling av en helhetlig, sosial og klimavennlig bydel, der utbyggingen knyttes til aktuelle diskusjoner som fortetting, god byplanlegging, og ambisiøse miljømålsetninger.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Trondheim
Til toppen