Færre biler ved flytting av arbeidsplassen

Stikkord: Areal og transport, kollektivtransport, parkering, bilbruk, gang- og sykkelveier, Trondheim

For noen år siden flyttet vel 1 000 kommunalt ansatte inn i nye lokaler midt i Trondheim sentrum. Resultatet ble 150 000 færre bilreiser årlig og bilandelen ble redusert til kun 16 prosent.

I Trondheim har bystyret vedtatt at arbeids- og besøksintensive virksomheter skal lokaliseres i områder med god tilgjengelighet for fotgjengere og mulighet til å bruke kollektivtransport- også kalt kollektivbuen. I vedtaket ligger det at 60% av tilveksten av arbeidsplasser skal komme nettopp innenfor denne kollektivbuen.

Hovedmålene for flyttingen var arealeffektivisering og organisasjonsutvikling. Den nye lokalisering midt i bysentrum og flere tiltak rettet mot reduksjon i bilbruken ga en hyggelig miljømessig effekt. Resultatet ble 150 000 færre bilreiser årlig. Før flyttingen kjørte halvparten egen bil til og fra jobb. Etter flyttingen var bilandelen redusert til kun 16 prosent.

Fjernet parkeringsplasser

For å stimulere til mindre bilbruk ble det satt i gang konkrete tiltak knyttet til valg av transportmåter til og fra arbeid og i tjenesten. Med flyttingen av arbeidsplassen ble parkeringsplassene for de ansatte fjernet. Det ble satset på innendørs sykkelparkering med garderober og dusjmuligheter.

Første dag i nytt lokale fant alle ansatte et informasjonsopplegg om kollektivtilbudet på kontorpulten. Det ble fokusert på kjøregodtgjørelse for bruk av sykkel i tjenesten og opprettet en midlertidig delstilling som transportkoordinator.

Intern sykkel- og gåkampanje

Siden flyttingen har Trondheim hatt sin egen interne sykkel og gåkampanje for alle kommunalt ansatte. Kampanjen Utfordringen og konseptet går ut på å danne et lag på tre personer og sykle og gå så mye man kan. Kilometerne registreres på en nettside og gir lodd som er med i trekningen av premier. Kampanjen har vært en stor suksess og noe av dette skyldes nok nettopp dette med at man danner lag.

For tjenestekjøring ble bilbruken redusert fra 80 til 54 prosent etter flyttingen. Til sammen utgjør dette årlig ca 600 000 km mindre bilkjøring. Antar man gjennomsnittlig bensin-/dieselforbruk på omlag 0,7 l/mil, betyr dette drøyt 102 tonn i reduserte CO2-utslipp.

Felles tjenestebiler

Når ansatte ikke lenger brukte egne biler til og fra jobb var ordning med felles tjenestebiler nødvendig. Rett etter flyttingen hadde kommunen en bil-pool med bensin og dieseldrevne biler. Nå har Trondheim en av Norges største kommunale el-bil pooler, med 23 el-biler.

Trondheim kommune undersøkte kjøremønster og daglige kjørelengder for egen bilpark grundig før de valgte el-biler. El-bilene brukes i fem ulike hjemmetjeneste-soner, til viktige transportoppgaver ved forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal bygningsmasse, og som møte- og befaringsbil. All denne typen kjøring dekkes med god margin av el-biler med en rekkevidde på 10-18 mil før lading.

Nesten alle lette kjøretøy i kommunen (drøyt 300 biler) kan erstattes med el-bil, når en ser på kjørebehov versus rekkevidde for el-bil.

Satser på el-biler

Det er også behov for mer energieffektive løsninger på transportsiden. I Trondheims står transport for 40 prosent av klimagassutslippene. Hadde 7 000 biler i Trondheim (drøyt 10 prosent av bilparken) vært el-biler, ville dette redusert klimagassutslippene med 16 000 tonn/år, eller 7 prosent av kommunens totale utslipp til transport.

En betydelig elektrifisering av vegtransporten i Trondheim vil redusere klimautslipp, luftforurensnings- og støyproblemer. Trondheim kommune vil fortsette el-bil satsingen for å redusere miljøutslipp, og for å illustrere hvor god løsning el-biler er. I forbindelse med det interregionale samarbeidet mellom Sundsvall og Østersund har Trondheim fått utarbeidet en guide over elbiler og hybridbiler.


Kontaktpersoner i Framtidens byer Trondheim
Til toppen