Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Energi i bygg

I framtidsbyen bidrar vi til flere lavutslipp- og null-utslippsbygg, og vi styrker bruken av fornybare energikilder.

Framtidens byer har valgt å jobbe med disse områdene innenfor området Energi i bygg:

  •  Økt støtte til de store byene
  • Pilotprosjekter
  • Energiledelse og energieffektivisering
  • Fornybar energiforsyning 

Nok energi i byen

Bygningsmassen som de tretten framtidens byer eier og forvalter, utgjør en vesentlig andel av Norges bygningsmasse. Mer effektiv energibruk og økt bruk av fornybar energi er derfor et viktig klimatiltak. Nettverket for Energi i bygg har gjennom seks års samarbeid spilt hverandre gode i et felles prosjekt om å redusere klimagassutslippene fra stasjonær energi i deltakerbyene. Deltakere i nettverket har utvekslet kunnskap og erfaringer som har gitt inspirasjon og handling. Hovedgrepet for satsingen innen stasjonær energi har vært å redusere energibruk, øke andelen fornybar energi og øke energi- og klimakompetansen.

Nye bygg med høye ambisjoner, energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse, omlegging til fornybar energiforsyning og kunnskap som middel for handling har vært samarbeidsområdene som har vært førende for nettverksarbeidet.

Forbilder

I arbeidet med Framtidens byer har det vært lagt vekt på at partene skal være gode forbilder, og feie for egen dør. Satsningen har koordinert pilotprosjektutvikling i byene, og omfattet nybygg og rehabilitering, private og kommunale byggherrer, områder og enkeltbygg.

Framtidens energi- og klimautfordringer må løses i dag og pilotprosjekter har bidratt til å utvikle metoder som svarer på disse utfordringene, og inspirert andre til å bygge slik framtiden krever. Delprogrammet Framtidens bygg kom tidlig i gang og har sammen med FutureBuilt utgjort pliotsatsingen i de tretten byene. Samtlige byer har nå bygget, eller er i gang med å bygge forbildebygg eller utvikle forbildeområder som halverer klimagassutslippene i forhold til dagens praksis.

Gjennom satsingen på piloter har byene vært motorer for utvikling av klimavennlige by­områder og arkitektur. Prosjektene har holdt høy kvalitet, vært tilpasset dagens og framtidens klima og bidratt til en god byutvikling. Pilotprosjektene har vært ambisiøse og framtidsrettede og ligget godt i forkant av dagens praksis, og fungert som en arena for å teste ut framtidens løsninger.

Ny kunnskap

Gjennom prosjektene har oppmerksomheten mot klimavennlig bygging og kompetanse blitt større og ambisjonsnivået i byene og i byggenæringen har økt. Prosjektene har generert ny kunnskap, ny teknologi og nye prosjekterings- og beregningsverktøy. Et eksempel på dette er klimagassregnskap.no som er blitt tatt i bruk i stor skala i løpet av perioden Framtidens byer har fungert. Dette verktøyet for beregning av klimagassregnskap benyttes for å beregne måloppnåelse med pilotprosjektene. 

Felles kriterier

Det er utarbeidet kvalitetskriterier med veiledning som har vært dynamiske og blitt rullert underveis. Kriteriene har vært felles for enkeltbygg og områdeutvikling.

Innen programslutt er det mer enn tretti prosjekter som har status som Framtidens bygg eller område. I tillegg kommer alle forbildeprosjektene og områdeprosjektene i Oslo, Bærum og Drammen som er del av FutureBuilt.

Det er spesielt gledelig at flere byer viser interesse for områdeprosjekter som inkluderer alle temaene i Framtidens byer. Flere byer har kommet opp med områdeprosjekter i programmets siste periode.

Eksisterende bygg

Byene har kommet langt i arbeidet med en energieffektiv drift i eksisterende bygg i løpet av programperioden. Dette er blant annet gjort gjennom et systematisk arbeid med energiledelse, energioppfølging og tiltak for energiøkonomisering.

Nettverkssamlinger har rettet oppmerksomhet på både tema for nybygg og for eksisterende bygg og energibruk i drift. I forbindelse med ny standard for energiledelse har dette temaet vært grundig belyst med eksempler fra offentlige virksomheter og næringsliv. Energisparekontrakter er også et aktuelt tema, hvor Framtidens byer har spilt en avgjørende rolle i å få temaet på dagsorden og prosjekter i gang i flere av deltagerbyene. Energieffektiv gatebelysning er også tatt opp som tema.

Fornybar energi

Byene har iverksatt tiltak for å redusere bruken av fossile brensler til oppvarming og øke andelen fornybar energi. Alle byene har fjernvarmeanlegg med planer for videre utbygging. Endringer i energikrav i byggereglene har vært en driver for mer fornybare energiløsninger i bygg, samtidig som kravene til energibehov er skjerpet. I et historisk perspektiv er endringene store. Dagens bygg trenger mindre energi enn tidligere og kan i større grad forsynes med andre energikilder enn elektrisitet, som for eksempel varmepumper og fjernvarme.  Gjennom nettverkssamlinger har varmepumper, bioenergi, biogass, avfallsforbrenning og solenergi vært noen av de teknologier som har fått oppmerksomhet. Videre har begreper som nullhus og plusshus kommet inn og skapt oppmerksomhet rundt lokal energiproduksjon på bygg.

Kompetanse

Gjennom nettverkssamlinger bygges kompetanse i kommunene som gjør de bedre rustet til å feie for egen dør. Samlinger har blitt arrangert i tett samarbeid med byene, men også med aktører som Enova, Husbanken og Lyskultur. I 2012 fikk byene presentert resultater fra de store potensial- og barrierestudiene som var blitt utført på oppdrag fra Enova. Gjennom forbilder og samarbeid i nettverket har oppbygging av lokal kunnskap vært en viktig driver i arbeidet.

Verktøy

Klimagassbudsjettering i nybygg og klimagassregnskap i drift er verktøy som har stor betydning for å måle effekten av tiltak. Disse verktøyene har derfor fått mye oppmerksomhet i Framtidens byer. Verktøy for klimagassregnskap som brukes i Framtidens bygg har i programperioden kommet i nye versjoner. Programmet har samarbeidet med andre aktører om en harmonisering av utslippsfaktorer for bruk i klimagassregnskap. Gjennom et oppdrag for Vestregionen, har Framtidens byer støttet utarbeidelse av maler for klimagassregnskap for kommunale virksomheter. Energi har også blitt belyst som et viktig emne i satsing på Smart City i Framtidens byer.

Til toppen