Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forbruk og avfall

Forbruk bidrar til store klimagassutslipp både i forhold til produksjon, transport og avfallsmengder.

Økende forbruk bidrar til store klimagassutslipp, fordi varene både må produseres og fraktes – før de blir til avfall etter bruk. Framtidens byer vil kjøpe varer og tjenester som gir lave klimagassutslipp.

Framtidens byer har valgt å jobbe med disse områdene innenfor området Forbruk og avfall:

  •  Miljøledelse og miljøsertifisering av offentlige og private virksomheter
  • Klimavennlig offentlig innkjøp
  • Legge til rette for at innbyggerne kan leve mer miljøvennlig
  • Avfallsreduksjon, ombruk og miljøeffekt av avfall
  • Undervisningsopplegg om forbruksrelaterte tema

Alt kan kjøpes og kastes – og gjenbrukes

Alt forbruk påvirker miljøet når det produseres, transporteres og når det kastes. For å redusere avfallsmengden har byene og næringslivet jobbet sammen i et nettverk, som har hatt som mål å få alle til å kjøpe færre ting, sørge for at tingene vi bruker får lengre levetid og benyttes om igjen til andre produkter.

Det offentlige og næringslivet kjøper inn tjenester og varer for store summer hvert år. Gjennom å stille krav til produktene og tjenestene har staten, byene og næringslivet påvirket leverandørenes miljøprofil.

Gjennom holdningsskapende arbeid og opprettelse av møteplasser har staten, byene og næringslivet samarbeidet og satt forbruk på dagsorden, og stimulert innbyggerne og egne ansatte til å ta miljøbevisste valg.

Det har også vært et mål for Framtidens byer å øke kompetansen i byene innen miljøvennlig innkjøp. Nettverket som har arbeidet med forbruk og avfall har erfart at ved å stille strenge miljøkrav i innkjøpsprosessen, kan offentlige aktører både påvirke det enkelte innkjøp og sende signaler til markedet som kan bidra til mer langsiktige endringer. Byene har arbeidet for å gi innkjøpere bedre verktøy, og har koblet innkjøpere og næringsliv sammen i innovasjonsprosjekter som har ført til utvikling av nye miljøvennlige produkter, løsninger og tjenester.

Miljøledelse og miljøstyring

Byene har arbeidet målrettet for å få flest mulig offentlige og private virksomheter miljøsertifisert. Innføring av miljøledelsessystemer har vært et overgripende tiltak for å få dem til å drive mest mulig miljøvennlig. Gjennom miljøledelse har virksomhetene forbedret sin egen drift, og sikret at de har fokusert på miljø i alle ledd – fra innkjøp, via energibruk, transport og til avfallsproduksjon - og håndtering. Virksomhetene har dermed imøtekommet også økende krav fra markedet på ulike miljøkriterier.

Byene har erfart at det er et behov for et nettverk for kommuner og fylkeskommuner som jobber med miljøledelse og sertifisering og har jobbet med å få på plass et miljøledelsesnettverk. Målet er at dette nettverket kan fungere som et permanent kompetanseorgan innen miljøledelse, primært overfor offentlige instanser etter programperioden for Framtidens byer.

Tilrettelegg for gode miljøvalg

Byene ønsker å legge til rette for at innbyggerne kan leve et mer miljøvennlig liv. Arbeidet med dette har spent fra kampanjer og aksjoner via informasjonstiltak og veiledning om blant annet energisparing, til større infrastrukturtiltak på transportområdet. Aktiviteter i skoler og barnehager om ulike temaer som strømsparing og kildesortering har også vært sentralt.

En vesentlig og svært viktig erfaring byene tar med seg i det videre holdningsskapende arbeidet, er at generell kunnskapsutvikling påvirker innbyggernes valg. Innbyggerne tar miljøvennlige valg når barrierene fjernes. Med andre ord er tilrettelegging og informasjon nødvendig for at alle i praksis skal kunne ta gode miljøvalg i hverdagen.

Klimastatistikk og klimaeffektive innkjøp

Trondheim kommune har gjennomført et prosjekt om klimagassregnskap og klimaeffektive innkjøp der resultatene viste at ca 80 % av kommunens utslipp kommer fra innkjøp av varer og tjenester, knyttet til store bygge- og byutviklingsprosjekter.

Kommunen har ikke bare beregnet sitt klimafotavtrykk, men også vurdert hvordan resultatene kan benyttes til å sette mer virkningsfulle miljøkrav. Dette verktøyet kan brukes av andre kommuner også, og synliggjør viktigheten av at stat, kommune og næringsliv stiller miljøkrav i sine anbudsdokumenter.

Fra kast til gjenbruk

Skien og Porsgrunn har gått sammen om å etablere Kreativt gjenbrukssenter i Grenland. Senteret tar i mot overskuddsmateriale fra næringslivet og husholdninger og gjenbruker materialene i kreativ utforming av nye produkter. Senteret har gitt positive ringvirkninger blant annet ved sette miljøspørsmål på dagsorden, fremme kildesortering og avfallsreduksjon gjennom fokus på at det meste har verdi, og styrket samarbeidet med næringslivet.

Handle lokalt

Miljømerkedager og miljøaktiviteter som Earth Hour, en verdensomspennende markering, ble første gang arrangert i Trondheim. Siden 2009 har flere av Framtidens byerkommunene deltatt i markeringen.

Verdens miljøverndag, gjenbruks­dagen, Redesign, Mobilitetsuka og Aktiv skoleveg er eksempler på arrangementer og kampanjer som har blitt gjennomført i samarbeid med staten og næringslivet.

Lærer av hverandre

Drammen kommune nådde sitt mål om at alle kommunale virksomheter skulle bli miljøfyrtårnsertifisert i 2011. Miljøfyrtårn har vært i drift som miljøstyringssystem i tre og et halvt år. I 2012 gikk byen inn på hovedkontormodellen for kommuner, som pilotkommune for å bruke denne modellen som resertifiseringsmodell. Drammens innføring av miljøledelse har ført til bedre oversikt og kontroll sentralt, og reduserte kostnader på energi, innkjøp og avfallshåndtering. Dette arbeidet har stor overføringsverdi til andre kommuner.

Leverandørutvikling

NHO og KS startet i 2009 et samarbeid om leverandørutvikling.  NHO driver utstrakt opplæring i alle de tretten
byene, og gjennom pilotprosjekter i 7 av byene. Av pilotprosjektene kan nevnes utvikling av alternative energi­kilder ved utskifting av oljefyrer, utvikling av biogassbusser og system for samordnet varedistribusjon. De gode resultatene i byene har gjort at man nå arbeider for å få en forlengelse fram til 2020.  Oslos nye innkjøpsstrategi, som legger vekt på innovasjon og dialog med leverandørene, understøtter betydningen av arbeidet. Flere byer følger nå i kjølvannet.

Til toppen