Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvem er vi

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) var  programansvarlig for samarbeidet Framtidens byer.  Programmet hadde fire satsingsområder : Energi i bygg, Areal og transport, Klimatilpasning og Forbruk og avfall, samt en tverrgående satsing på Bedre bymiljø. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for å følge opp regjeringens bolig‑ og bygningspolitikk. Av de fire satsingsområdene i framtidens byer hadde vi derfor en særlig interesse tilknyttet energibruk i bygg. KMD var delansvarlig for nettverket for energi i bygg sammen med OED som ledet dette nettverket. KMD hadde også ansvar for å oppfylle delmålet om at byene skal legge til rette for et bedre bymiljø der det er lett å ta bærekraftige valg.

 • Vi vil bidra til å redusere energibruken i eksisterende og ny boligbebyggelse, næringsbygg og offentlige bygg gjennom energieffektivisering og energiomlegging, bedre bygge- og isolasjonsløsninger m.v.
 • Vi vil bidra til å utvikle og ta i bruk lavutslipp- og nullutslippløsninger for nye bygg.
 • Vi vil styrke bruken av fornybare energikilder, utnytte spillvarme, gjenvinne energi og videreutvikle fjernvarmeanlegg, med sikte på å fase ut fossile energikilder.
 • Vi vil at byene skal utnytte sine potensialer og bygge attraktive byer som gir rammer for høy livskvalitet for mennesker
 • Framtidens byer skal arbeide for en byutvikling som skal bidra til; Sunn by/ Levende by/  Gå,-sykkel- og kollektivby / Blå-grønn by og Byrom og møteplassby

Klima og miljødepartementet

Klima – og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens miljø- og klimapolitikk. Klima- og miljødepartementet ledet arbeidet med forbruksmønster og avfall - og med klimatilpasning.

 • Vi vil kjøpe varer og tjenester som gir lave klimagassutslipp. Dette vil også bidra til å øke produsenter og leverandørers ansvar.
 • Vi vil arbeide for at også offentlig eide foretak, næringslivet og befolkningen gjennom innkjøp, drift og forbruk bidrar til å redusere klimagassutslippene.
 • Vi vil redusere avfallsmengden gjennom endret forbruksmønster, ombruk, bedre kildesortering, resirkulering og økt material- og energigjenvinning.
 • Vi vil legge til rette for en samfunnsutvikling som reduserer sårbarheten av virkningene som forårsakes av langsiktige klimaendringer og perioder med ekstremvær.  
 • Vi vil arbeide for at klimatilpasning integreres i arealforvaltningen og i prosjekter for infrastruktur, næring, miljø og byutvikling.
 • Vi vil gjennomføre klimatilpasningstiltak innenfor rammen av en bærekraftig utvikling 
 • Vi vil bidra til å utvikle metoder og verktøy for å implementere klimatilpasningsstrategier i kommunen og regionen.
 • Vi vil bidra til å utvikle nye tiltak og løsninger for å tilpasse oss klimaendringer.

Samferdselsdepartementet

Framtidens byer arbeider for å redusere bilbruken, forbedre kollektivtransporten og få til en arealbruk som begrenser behovet for transport. Samferdselsdepartementet var ansvarlig for dette innsatsområdet.

 • Vi vil få til en arealbruk og et lokaliseringsmønster som reduserer arealinngrep og transportbehovet og legger til rette for miljøvennlig transport.
 • Vi vil styrke kollektivtransport, sykkelbruk, gange og tilgjengelighet og stimulere til mer effektiv varetransport og gode fellesløsninger.
 • Vi vil styrke bruken av virkemidler som begrenser bilbruken.
 • Vi vil styrke samordning og samarbeid om arealbruk og transporttiltak for hele det funksjonelle, regionale byområdet eller etablere et slikt samarbeid der dette ikke finnes.
 • Vi vil integrere arbeidet med arealbruk og transporttiltak innenfor Framtidens byer med pågående eller påtenkte bypakker for transport, miljø og byutvikling. 

Olje- og energidepartementet

I Framtidens byer ledet Olje- og energidepartementet nettverket om energibruk i bygg. Framtidens byer er en god mulighet for å bygge opp under OEDs arbeid for en mer miljøvennlig energibruk.

 • Vi vil bidra til å redusere energibruken i eksisterende og ny boligbebyggelse, næringsbygg og offentlige bygg gjennom energieffektivisering og energiomlegging, bedre bygge- og isolasjonsløsninger m.v.
 • Vi vil bidra til å utvikle og ta i bruk lavutslipp- og nullutslippløsninger for nye bygg.
 • Vi vil styrke bruken av fornybare energikilder, utnytte spillvarme, gjenvinne energi og videreutvikle fjernvarmeanlegg, med sikte på å fase ut fossile energikilder

 

Til toppen