1.1 Belønningsordningen for økt kollektivtransport og redusert biltrafikk

Samferdselsdepartementet har ansvaret for administrasjon og tildelinger under belønningsordningen hvor alle byområdene i Framtidens byer kan søke om avtale.

Samferdselsdepartementet har ansvaret for administrasjon og tildelinger under belønningsordningen hvor alle byområdene i Framtidens byer kan søke om avtale. Ett- eller fireårige avtaler i belønningsordningen inngås av Samferdselsdepartementet med byer som forplikter seg til å gjennomføre restriktive tiltak overfor biltrafikken, og som etablerer formelt samarbeid om en helhetlig virkemiddelbruk mellom relevante aktører i byregionen.

I henhold til departementets kriterier for tildelinger under ordningen, legges det opp til at byer og fylkeskommuner som fører en politikk for å fremme kollektivbruk og begrense biltrafikk , belønnes med midler til videre satsing på dette.  Tildelte midler forutsettes brukt til tiltak som reduserer behovet for bilbruk, for eksempel økt framkomme¬lighet for kollektivtrafikken, parkeringsreguleringer og tiltak for økt sykling og gange.

Til toppen