4.2 Kartlegging av sårbarhet for klimaendringer

Kommunene kan ikke kun basere seg på historiske data når de skal vurdere hvor sårbare de er for ekstremnedbør, skred, flom og langsiktige klimaendringer.

Framtidens byer vil ta hensyn til sårbarhet for klimaendringer i samfunnsplanleggingen. Samtidig arbeider flere av byene med å utvikle metoder for å sikre en mer helhetlig og systematisk tilnærming til klimaendringer og tilpasning, blant annet ved bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). 

Til toppen