0.5 Bedre bymiljø

Den samlede innsatsen i Framtidens byer skal bidra til en utvikling som skaper et levende, godt sosialt og fysisk bymiljø, og gjøre det enklere for folk å leve klimavennlig

Den samlede innsatsen i Framtidens byer skal bidra til en utvikling som skaper et levende, godt sosialt og fysisk bymiljø, og gjøre det enklere for folk å leve klimavennlig. Det er et mål at pågående og nye prosjekter retter fokuset mot tiltak som bidrar til økt kvalitet, attraktivitet og trivsel i byene. Dette omfatter også støy, luftkvalitet, forsøpling og andre former for forurensing. Prosjekter fra ulike samarbeidsområder må sees i sammenheng og utnytte synergier som oppstår. Dette gjelder i særlig grad 1.7 Sentrumsutvikling, 2.2 Pilotprosjekter - områdeutvikling og 4.6 Håndtering av overflatevann.  Arbeidet med smartbyløsninger, byromsstruktur, grå og blågrønne byrom, gater, stier, ruter og kvalitet i utearealer er aktuelle eksempler på dette.

Målet er å få fram prosjekter som bidrar til et bedre fysisk bymiljø, universell utforming, bedre infrastruktur, styrket næringsliv og bedret bo- og livskvalitet for folk. Byområder med god tilgjengelighet og attraktiv utforming er en forutsetning for utvikling av gode boområder og lønnsom eiendomsutvikling.

Til toppen