Administrativt møte 10. februar 2011

Oslo

Sted: FNO (Finansnæringens fellesorganisasjon), Oslo

Deltakere: Hovedkontaktene i byene, KS, næringslivets organisasjoner, fagkoordinatorene og departementene.

Program 

FNOs halvtime
Arne Hyttnes, administrerende direktør i FNO ønsket velkommen og holdt et innlegg med tittel: "Samarbeid offentlig/privat i byutviklingen, finansnæringens roller".

Han fortalte om Finansnæringens samfunnsansvar som bl.a. handler om miljø- og klimavennlig drift, etikk, miljø og sosialt ansvar. Videre handler det om møte med klimaendringene (forsikring), forholdet til leverandører mht til miljøsertifisering (eks klimagassregnskap ved transporttjenester), produktutvikling, lokal samfunnsutvikling og engasjement ved å støtte lokal verdiskaping.

FNO har laget 2 hefter til bedrifter for å oppfordre til å tenke samfunnsutvikling og klimaendringer:

  • Mer enn penger, Finansnæringens samfunnsansvar
  • Klimaendringene - et hett tema også for finansnæringen


Hyttnes påpekte at finansnæringen har fire viktige roller:

  1. Motivator/pådriver: Miljø- og klimahensyn, bedrifter vise til endret energibruk, lavutslippsbiler
  2. Byggeier/bruker: Krav til miljøhensyn ved anskaffelser generelt og anskaffelser ved selve byggeriet
  3. Finansieringkilde
  4. Risikoavlaster/risikofordeler

 

Videreutvikling av samarbeidet med næringslivet
Øyvind Aarvig (MD) og Marit Åstvedt (FNO) redegjorde for den dialogen som har vært mellom MD og næringsorganisasjonene for å utvikle samarbeidet. Det arbeides både med et dokument som konkretiserer hvordan de ulike aktørene (næringslivet – byene – staten) kan følge opp samarbeidet, og en elektronisk brosjyre som skal være et verktøy for lokalt næringsliv. Den skal synliggjøre og minske barrierene både mht hvordan de kan følge opp på eget miljøarbeid, og til å inngå eventuelle samarbeidsprosjekter med kommunene. Møtet ble deretter brukt til å få innspill fra deltakerne hvordan næringsorganisasjonene kan bidra til handling lokalt.

 

Kommunikasjonsarbeidet
Ane Kolberg (MD) fortalte at kommunikasjonsarbeidet og kommunikasjonsnettverket har ligget nede i et halvt år fordi hun har vært sykmeldt. Nå er hun imidlertid tilbake i redusert stilling, og MD har for tiden også en vikar, som jobber med nettsiden, ukentlige nyhetsbrev med mer.

Det er opprettet en ny e-postadresse framtidensbyer@md.dep.no som går til kommunikasjonsmedarbeiderne i MD. BRUK DEN!
Byene bes melde inn til nevnte e-postadresse hvem som bør få nyhetsbrevet i sin kommune, så vil vi ajourføre adresselistene i henhold til det.    
Kommunikasjonsarbeiderne i byene må også føle ansvar for å sørge for å spre nyhetsbrevet i sin by.

 

Følgeevalueringen
Morten Skodbo fra Rambøll brukte illustrasjonen ringvirkninger når han snakket om arbeidet i Framtidens byer. - Ikke alle skal gjøre alt, men man påvirker gjennom andre aktører for å nå målsettingene. Rambøll har nå intervjuet alle byene og de øvrige deltagende samarbeidspartnere. Det er veldig stor forskjell på byene, hva slags behov de har og hvordan samarbeidet med næringslivet er.

Noen inntrykk ble presentert:

  • Nettverksmodellen er veldig godt mottatt
  • Det har vært svært nyttig med felles formuleringer rundt enkelte problemstillinger
  • Det store flertallet mener at å møte fagpersoner som arbeider med de samme problemstillingene i andre byer oppleves positivt og gir økt engasjement

Morten Skodbo: Følgeevaluering av Framtidens Byer - foreløpige inntrykk

Rambøll skal ferdigstille første rapport 28. februar, og så blir den sendt på høring til samarbeidspartnerne.
 

Program for storsamling i Trondheim 5-6. april
Anne Beate Tangen (MD) og Hans Einar Lundli (Trondheim kommune) presenterte ideene og foreløpig program for storsamlingen. Mange hadde synspunkter på dette. Programmet blir nå omarbeidet med bakgrunn i innspillene.

 

Åpen post
- Forbruksdag/Filosofidag 12. mai, Litteraturhuset i Oslo
Erik Høines fra Bergfald orienterte om planene:
Vi tenker oss innledere som svarer på følgende utfordring: Vi tar for gitt at vi forbruker for mye. Samvittigheten vår sier at det er feil, men vi fortsetter. Svar på Hvorfor er det slik?
En mulig sammensetning av en biolog, en psykolog, en sosiolog, en økonom, og en aktivist skal gi sitt svar. Deretter skal de svare på: Hva kan vi gjøre med dette?
Sett av dagen og kvelden, vi ser for oss et kveldsarrangement med debatt. Kanskje på NRK?

- Statlige bygg og eiendommer
Wilhelm Torheim (MD) refererte fra arbeidet som er satt i gang med kartlegging av energibruk og klimagassutslipp i statlige bygg. Fem statlige bygg- og eiendomsforvaltere er med i arbeidet, og de tar i første omgang for seg bygninger i Bærum og Drammen. Rapporteringssystemet søkes samordnet med Vestregionens prosjekt for beregning av klimagassutslipp fra kommunale virksomheter.

- Strategiarbeid, toppmøteform og oppdatering av samarbeidsformer
Øyvind Aarvig (MD) orienterte om hovedpunktene i strategien for 2011 så langt.

Koordinatorene foreslo å ha en samling for alle fire nettverkene. Da kan overlappende temaer tas opp, og man vil kunne treffe alle nettverksmenneskene og samtidig vil det være fint for hovedkontaktene å kunne få litt input innen alle temaene. 
(tips – det må ikke være i mobilitetsuka som er 16.-22. september).

 

Vårens kalender

18. februar Sentral koordineringsgruppe

4. april

Samling med fylkeskommuner og fylkesmenn

5.-6. april

Storsamling, Trondheim

12. mai

Filosofidag, Oslo

26. mai

Administrativt møte