Administrativt møte februar 2010

Oslo 18. februar 2010

Sted: Kommunenes hus, Oslo
Deltakere: Hovedkontaktene i byene, KS, næringslivets organisasjoner, fagkoordinatorene og departementene.

 

Oppdatering av Framtidens byers avtaler og samarbeidsområder

Det er utarbeidet en oppdatert rapport med status og planer 2010 for Framtidens byers avtaler og samarbeidsområder (lenke til dokumentet). Felles tiltak ble gjennomgått, mens avtaler og prosjekter innenfor hvert fagnettverk vil drøftes på nettverksamlingene 16.-17. mars. Det ble foreslått at samarbeidsområdet Pilotprosjekter, som dekker alle de fire satsingsområdene, bør flyttes fra Energi i bygg til Felles tiltak. Samarbeidsområdet Utvikling av indikatorer skal prioriteres, og representanter fra Stavanger, Porsgrunn, Oslo og KS vil delta i en referansegruppe for arbeidet. Det ble bedt om merknader til rapporten innen 14 dager. 

 

Økonomi for 2010

Miljøverndepartementet stiller 1 mill. kr til disposisjon for hver by for å styrke deltakelsen i Framtidens byer i 2010. Det forutsettes at kommunens egeninnsats vil være minst på tilsvarende nivå.  Midlene kan brukes til å koordinere arbeidet i kommunen og mot samarbeidspartnere lokalt og på regionalt nivå, til å styrke samarbeidet med andre byer og med staten, herunder deltakelse i samarbeidsprosjekter, og til å gjennomføre tiltak og aktiviteter som ledd i oppfølgingen av kommunens vedtatte handlingsprogram.

Det forventes at kommunen i 2010 legger økt vekt på å synliggjøre sin innsats og aktiviteter i Framtidens byer, bl.a. på kommunens egne nettsider og som bidrag til dokumentasjon av programmets samlede innsats. Departementet tar sikte på å holde god kontakt med kommunen for å sikre effektiv informasjonsflyt og hensiktsmessig samordning. 

Kalender for 2010 

 

Rapportering

Byene skal innen 1. mai sende Miljøverndepartementet en rapport om bruken av tilskuddsmidler 2009.

Byene vil også innen 1. mai levere en årsrapport for sine handlingsprogrammer. Rapporteringen skal i størst mulig grad tilpasses byenes ordinære rutiner for årsrapportering til sine politiske organer. Alle byene ville kunne levere en slik rapport (ikke nødvendigvis politisk behandlet) innen fristen. Det ble ikke ansett som hensiktsmessig å kreve en felles mal for rapporteringen, en programledelsen vil vurdere et enkelt opplegg for hvilke opplysninger som ønskes.

Koordinatorene er ansvarlig for rapportering av prosjektene, og vil til dette benytte en felles mal.

Byene leverte til møtet en kortfattet statusrapport for sitt arbeid med Framtidens byer. Det er hensiktsmessig at byene også i framtiden leverer slike rapporter til hvert administrativt møte.

 

Programmet for Framtidens byers storsamling 16. og 17. mars

Koordinatorene og nettverkslederne gjennomgikk det foreløpige programmet for hvert av nettverkene. Flere ville utfordre Helle Søholt / Gehl architects på detaljgjennomføring av ”En god by å leve i” i sine nettverk. Det ble også foreslått å konkretisere Klimakur 2020 for Framtidens byer – innenfor hvert tema.

 

Programmet for nasjonal bykonferanse 2. og 3. november 2010

 • Konseptet og idéene for programmet ble presentert, og det ble gitt en rekke innspill til programmet:
 • Positivt med ”Politisk lederskap” som tema
 • Mulig tema: Transformasjon/”Hvordan bevare det gode vi har?” 
 • Mulig tema: Finansiering av gode tiltak 
 • Spørsmål om ”Grønn vekst” er et riktig tema for konferansen
 • Forslag om Stortingets miljøkomité som avslutningsinnlegg
 • Må ikke glemme global kobling; hvordan kan det vi gjør i Framtidens byer ha global overføringsverdi
 • Diskusjon om klimaskepsis-debatten bør inn i programmet, men ble ikke anbefalt
 • Viktig å ha politikerne som hovedmålgruppe
 • Være oppmerksom på kjønnsbalansen mht foredragsholdere
 • Viktig å få med politikere fra relevante departementer som ikke deltar i Framtidens byer
 • Debatter og parallelle sesjoner kan filmes og overføres på storskjermer, så deltagerne kan ”shoppe”
 • Mulig å åpne for ”Speakers Corner” – med innlegg fra deltagerne som overføres

 Det ble bedt om ytterligere merknader og synspunkter på programmet innen 14 dager.

 

Åpen post – Framtidens byers samarbeid med næringslivet

HSH ba om en gjennomgang av hvordan byene samarbeider med næringslivet, og fikk eksempler:

 • Stavanger: Sparebanken kan være mulig sponsor for Klimabarometeret i byen
 • Porsgrunn: Klimakutt i Grenland er samarbeid mellom kommune, næringsliv og forskning, som foreslår konkrete klimatiltak. Dessuten Smart Trafikant; en kampanje for å redusere bilbruk til og fra jobb.
 • MD: Frokostmøtene i byene har stor oppslutning fra byggnæringen (260 i Stavanger, folk måtte avvises…J)
 • Trondheim: Trondheim SmartCity er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Bellona og Siemens, som skal bidra til at Trondheim blir en smartere by når det gjelder energibruk.
 • Bærum: Tar for seg 20 boliger og sponser ENØK-analysen og gi dem en tiltakspakke. Hvis noen vil rehabilitere til passivhus, vil kommunen snakke med Sparebanken for å finansiere dette.
 • Drammen: NHO er viktig deltaker i Buskerud-samarbeidet
 • Oslo: Deltar i den internasjonale 10:10-kampanjen der kommunen ønsker å få personer, organisasjoner og bedrifter til å forplikte seg til å kutte egne utslipp med 10 prosent i løpet av 2010. Kan nåes med de tiltakene byen allerede har vedtatt, og gir dessuten mulighet til å utfordre næringslivet til å være med på lignende kampanjer
 • Tor Medalen: Plansamarbeidet Oslo-Akershus planlegger stort kontaktmøte med næringslivsorganisasjonene