Administrativt møte august 2009

Oslo 25. august 2009

Administrativt møte tirsdag 25. august kl 1000 - 1500 i Grubbegata 1, møterom Torungen 

Tilstede: Hovedkontaktene i byene, næringsorganisasjonene, nettverkslederne, fagkoordinatorene og programgruppen i MD

 

1000 - 1010

Velkommen, bakgrunn og formål med møtet
                       
1010 - 1015

Avd.dir. i NHO, Inger Aarvig, gjorde opp status for NHOs klimaarbeid. Hovedkontaktene fikk utdelt en oversikt over arbeidet. NHO vil delta på møtet om miljømerking 26.august og holder på med et stort prosjekt om miljømerking av byggevarer.
NHO har sendt brev til alle sine fylkeskontorer og informert om samarbeidet med Framtidens byer.

 

1015 - 1200

Status og prosesser for samarbeidsavtaler/-prosjekter

 

Klimatilpasning
Nettverket skal ha møte 26.august for å diskutere samarbeidsområdene nærmere. Gjennomgangen på møtet i dag er altså foreløpig:

- Samarbeidsområde 4.1 Visualisering av klimaendringer:
Stavanger tar hovedansvaret for dette prosjektet, og har en søknad om midler til behandling i MD nå.

- Samarbeidsområde 4.2 Kartlegging av sårbarhet for klimaendringer
Også her er Stavanger i førersetet, i et prosjekt som dreier seg om metodeutvikling. Første rapport er rett rundt hjørnet.

- Samarbeidsområde 4.3 Regionale nettverk
Her er det ulike ønsker for nettverkene; noen ønsker kompetanseheving i kommunene, mens andre vil jobbe mot innbyggere og politikere.

Fordypning: Samarbeidsområde 0.2 Utvikle framtidsbilder
Per Hareide understreket viktigheten av å tørre å tenke stort i dette prosjektet, slik at framtidsbildene tar opp i seg mer enn bare utslippsproblematikk:

Per Hareides presentasjon

Presentasjonen ble etterfulgt av en diskusjon om man burde snevre inn perspektivet i framtidsbildet. Vi har dårlig tid, og kan ikke analysere for mange konsekvenser av klimaendringene. En utvidt analyse vil i tillegg stå i større fare for å bli preget av synsing.

På den andre siden mente flere at Framtidens byers oppgave var nettopp å se samfunnet som en helhet, og sørge for kompleksitet i bildet.

Noen tok til orde for å utvikle flere ulike framtidsbilder - med ulik bredde - for ulike målgrupper.   

 

Energi i bygg
-Samarbeidsområde 2.1 Økt støtte til de store byene
Det pågår nå en intern prosess i Enova om økning til de største byene under Enovas kommuneprogram

-Samarbeidsområde 2.3 Energiledelse og kompetanseheving
Det er opp til byene selv å søke seg til Enovas ulike kurs og seminarer

-Samarbeidsområde 2.4 Regnmakerskolen
Hvis vi forsyner Enova med kontaktpersoner, vil Ennova invitere til møte med tanke på et undervisningsopplegg neste høst.

- Fordypning: Samarbeidsområde 2.1 Pilotprosjekter
Ecobox og lavenergiutvalget pesenterte prosjektet - presentasjonen vil bli lagt ut i nærmste framtid.

Presentasjonen vekket engasjement og begeistring og avfødte flere diskusjoner, blant annet om lokalisering burde være et kriterium for ECO-box i utvelgelsen av pilotprosjekter, eller om dette ville gjøre det for vanskelig å melde inn tiltak. Det var stor enighet om å stille krav som ikke var absolutte til å begynne med også høyne lista etter hvert. Målet er at hver by skal gå i gang med to passivhusprosjekter. Det kan gjerne være et nybygg og et rehabiliteringsprosjekt. Staten skal også bidra med et prosjekt gjennom statsbygg- muligens den nye høyskolen i Bergen.

Andre savnet krav om klimatilpasning i prosjektene.

Hans understreket verdien av å bygge skoler og barnehager som passivhus, slik de er i ferd med å gjøre i Bærum. Der bruker de bygget i pedagogisk øyemed.

1200 - 1245     Lunsj

 

1245 - 1415

Status og prosesser (forts)

Forbruk og avfall
Diskusjonen konsentrerte seg her om samarbeidsområde 3.2, der formålet er å gjøre det lettere for folk å leve miljøvennlig. Hovedkontaktene uttrykte ulik tilnærming til dette arbeidet. Mens noen kommuner bruker noen av arrangementene i årshjulet, hadde andre mer tro på forpliktende kampanjer. Eksempler her er "100-tråkk" for å få flere til å sykle, eller Sandnes kampanje for å få folk til å sykle til fotballkamp. Det er viktig å dra næringslivet og de frivillige organisasjonene inn i dette.

Øystein konkluderte med at vi må nyansere samarbeidsområdet slik et er beskrevet; det viktige er ikke å melde seg på arrangementer i det foreslåtte årshjulet, men å få praktisk støtte til å gjennomføre tiltak som gjør det lettere for folk å leve miljøvennlig.  Mange byer jobber med å gjøre eksistrernde festivaler og arrangementer mer miljøvennlig og ønsker samarbeid om hvordan dette kan gjøres enklere.

  

Areal og transport
-
Samarbeidsområde 1.2 Belønningsordningen - fireårige avtaler
Øystein Holvik gikk gjennom arbeidet som lå til grunn for at Kristiansandsregionen ble tildelt fireårige belønningsmidler. 

Per Hareide fortalte at det var Trondheim som inspirerte Tromsøs politikere til å vurdere rushtidsavgift: Belønningsmidlene Trondheimsregionen fikk gjorde det tydelig at Tromsø måtte ta nye grep for å komme med i vurderingen om belønningsmidler overhodet.

- Samarbeidsområde 1.7 Analyser av handelens transport
Tor Medalen gikk kort gjennom handelsmodellen - og hvorfor den trenger noe oppdatering.

- Samarbeidsområde 1.8 Sentrumsutvikling
Kathrine Strømmen presenterte Trondheim kommunes samarbeid med næringslivet om sentrumsutvikling.

- Samarbeidsområde 1.11 Virkningene av handlingsprogrammene
Tor Medalen presenterte hvordan vi kan undersøke virkningene av byens handlingsprogrammer for Framtidens byer. Det ble reist spørsmål om det kommer mer på sykkel. Tor Medalen var glad for innspill.

  

Felles tiltak
-
Samarbeidsområde 0.3 Miljøsertifisering av offentlige og private virksomheter
Møte i morgen (26/8) om dette. Strategi for å få flere bedrifter miljøsertifisert.

Dag Sanne minnet om kommunenes markedskraft; ingen holdningskampanjer måle seg mot effekten av at innkjøpere krever at leverandører er miljøsertifisert.

 

1445 - 1500

Arbeidsprogram for høsten
Møtet ble enige om at de ulike nettverkene og samarbeidsområdene holder samlinger og møter på eget initiativ denne høsten. I den forbindelse ble alle oppfordret til å bruke Møtekalenderen på framtidensbyer.no for å forhindre møtekollisjoner. Byene må melde seg som verter til samlingene.

En felles samling for alle nettverk planlegges på nyåret 2010.

Neste administrative møte holdes i Oslo 5.november