Administrativt møte 26. mai 2011

Oslo

Sted Grubbegata 1, Oslo

Deltakere Hovedkontaktene i byene, KS, FNO, fagkoordinatorene og departementene.

 

Følgeevaluering og årsrapportering

Morten Skodbo fra Rambøll gikk gjennom hovedpunktene i førsteårsrapport/ nullpunktsanalyse.

I høringsrunden var det kommet inn en del kommentarer fra byene som dreide seg om både beskrivelser, fakta, nyanseringer, presiseringer og språklige forhold. Rapporten beskriver hva Framtidens byer har bidratt til og om måloppnåelse så langt, og inneholder anbefalinger om forbedringer på fem områder.

Deretter tok han for seg årsrapportene og Rambølls rapporteringsmal.

Morten Skodbo fra Rambøll klarggjør foredraget sitt (Foto: MD)
Morten Skodbo fra Rambøll klargjør foredraget sitt (Foto: MD)

Malen gir grunnlag for sammenligning mellom byer og over tid, og tilpasses den enkelte bys prosjektoppfølging slik at rapporteringen ikke innebærer dobbeltarbeid.

Tre av byene har vært testkommuner og rapportert direkte i malen, mens for de andre har Rambøll lagt inn data i malen på grunnlag av byenes rapporter. Det var enighet om at byene skal benytte malen i den videre kvartals- og årsrapportering.

 

Økonomi og beregning av klimaeffekter

Wilhelm Torheim fra MD viste hvordan de økonomiske midlene som er tilgjengelige for byene ble benyttet i 2010, fordelt på innsatsområder, byer og finansieringskilder. Oversikten tydeliggjorde til dels store forskjeller i byenes uttelling av midler som det må konkurreres om, bl.a. Enovas ordninger.

Så orienterte han om KS' verktøy for beregning av klimaeffekter. Verktøyet er under utvikling. Etter avtale med KS kan Framtidens byer tilbys å være testkommuner. Det var stor respons på forespørselen, og MD vil formidle videre kontakt med KS m/samarbeidspartnere for opplæring og utprøving.

Lydhør forsamling (Foto: MD)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lydhør forsamling (Foto: MD)

Regionalt nivås rolle i Framtidens byer

Øyvind Aarvig fra MD tok utgangspunkt i referatet fra samlingen for regionalt nivå i Trondheim 4. april i år. En aktuell oppfølging vil være å utforme et brev til fylkeskommunene som spesifiserer hvordan de kan bidra mer aktivt i Framtidens byer. Det ble i debatten påpekt at et slikt brev bør gå ut før sommeren for å kunne bli et tema i valgkampen, og at brevet må sees i forhold til Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging. MD vil vurdere dette.

 

Oppdatering av avtaler og samarbeidsformer

Aarvig presenterte forslag til noe endret struktur og innhold i dokumentet Avtaler og samarbeidsområder, som er et vedlegg til avtalene mellom partene i Framtidens byer. Jan Erik Lindjord fra SD supplerte med forslag til endringer innenfor areal og transport, og fagkoordinatorene for de tre øvrige temaene gjorde tilsvarende for sine områder.

Forsamlingen hadde noen kommentarer og suppleringer, og sluttet seg i hovedsak til forslaget. Dokumentet vil bli bearbeidet på grunnlag av det som kom fram i møtet og sendt ut til partene til i løpet av en drøy uke.

Toppmøtet 2011- form og innhold

Aarvig refererte form og innhold i de tre tidligere toppmøtene. Det var enighet om at årets toppmøte bør holdes i god tid etter lokalvalget, slik at ny politisk ledelse i byene deltar.

Det bør tas sikte på et tillegg til avtalene som ivaretar det oppgraderte dokumentet Avtaler og samarbeidsformer og den retning i arbeidet som det innebærer.

Toppmøtet 2011 bør arrangeres som et "rent" toppmøte, dvs at det ikke koples med et arrangement av faglig og administrativ art.

Tid til mingling (Foto: MD)

Kalender 2011

Tid til mingling (Foto: MD)
16. juni Konferanse Byrom og utearealer, Litteraturhuset Oslo
30.-31. aug Bybesøk Nedre Glomma
1. sept Administrativt møte
12. sept Valg
16.-22. sept Mobilitetsuka
11.-12. okt FutureBuilt årskonferanse

18. okt

Oslo Innovation Week (17.-21.)
27. okt Hallo Framtid Sandnes (26.-27.)
nov-des

Toppmøte

  • Bybesøk: MD ønsker å besøke flere byer i løpet av høsten
  • Nettverkssamlinger innen temaene
  • Felles nettverksamling: Fagkoordinatorene jobber videre i samarbeid med Bergen med sikte på å få til en samling i oktober.