Administrativt møte november 2009

Oslo 5. november 2009

Administrativt møte torsdag 5.november kl 1000 - 1500 i Kommunenes hus

Tilstede: Hovedkontaktene i byene, næringsorganisasjonene, nettverkslederne, fagkoordinatorene og programgruppen i MD

 

1000 - 1010

Velkommen

 

1010 - 1200

Hva skjer i byene og i næringslivet

Hovedkontaktene fra byene og næringslivet orientete om viktige vedtak, milepæler, resultater og utfordringer:

Samarbeidet om ulike tiltak innenfor våre arbeidsområder er veldig godt i gang! Aktiviteten er høy og samarbeidsområdene er mange; utfordringen nå er å fortsette erfaringsutvekslingen slik at vi alle kan lære av det som skjer.

Det virker som arbeidet med Framtidens byer er godt forankra, både i planarbeidet i kommunene og i virksomheten.

Det virker også som flere byer har lykkes med å trekke det regionale nivået inn i samarbeidet.

Flere av hovedkontaktene kunne fortelle om stadig større offentlig debatt om årsakene til klimaendringene. Det er behov for grundig og tilgjengelig dokumentasjon av disse.

 

1245 - 1345

Hva skjer på de enkelte fagområdene

Klimatilpasning

Prosesser som pågår høsten 2009 i forkant av tildeling av midler for søkte tiltak:

 1. Utvikling av prosjektet KlimaGis som verktøy for visualisering og simulering av klimaendringer. Drøftinger på nettverksamling 26.august og eget møte 14. Oktober. KlimaGis skal være et verktøy til bruk i planleggingen og som grunnlag for beslutninger, spesielt for å oppnå god kommunikasjon til politikere på hva som skal og kan skje av fysiske endringer i forhold til bla havnivåstigning, stormflo, flom, skred osv. Mulighet for å bruke verktøyet også i andre av FBs satsingsområder kan også utvikles og vurderes. Stavanger kommune tar koordineringen av prosjektet og 3-4 andre byer bidrar i prosjektet. (Bergen, Bærum, Trondheim (?))
 2. Utvikling av prosjektet ”Framtidsbilder”. På grunnlag av søknad fra Tromsø, diskusjon på administrativt møte 25.august og eget møte i Tromsø 28.oktober, er det blitt enighet med Tromsø om å lage et forprosjekt ved hjelp av framtidig valgt og egnet konsulent. Framtidsbilder skal være en metodeutvikling som tar for seg koblinger av scenarioer for klimaendringer og samfunnsendringer. Tromsø koordinerer prosjektet og inviterer Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo inn i arbeidet.
 3. Nettverksamling 12-13. januar med fokus på Havnivåstigning. Ønsker å få en oversikt over hvordan byene håndterer havnivåstigning i sin arealplanlegging i dag, - drøfte dette og få innspill fra statlige etater som håndterer havnivåstigning på ulike vis. Det er ønskelig å finne fram til felles måter å håndtere dette på og ansvarliggjøre statlige virksomheter på feltet. Videre kan det bidra til anbefalinger for å peke ut hovedansvarlig for havnivåstigning på nasjonalt nivå.  

Forbruk og avfall

 1. På nettverksamlingen 18. Og 19. nov skal vi diskutrere hvordan gjøre det letter efor innbyggerne å leve miljøvennlig, prosjektene Miljøsertifisering og klimagassregnskap er tema.
 2. En arbeidsgruppe arbeider med å få på plass et standardisert opplegg for klimaregnskap for kommunens egen drift. Diskuterer uttesting i Vestregionen, Bærum i førersetet.
 3. Oslo kommune har fått laget en utstilling om forbruk og miljø. Flere byer kan få laget en sånn om de ønsker det.
 4. Det er fortsatt midler som byene kan søke på til tiltak som kan bidra til at innbyggerne lever mer miljøvennlig.

Energi i bygg

 1. Pilotprosjektene: Ecobox og Lavenergiprogrammet har startet runden med å besøke byene, for å snakke om mulige pilotprosjekter og videre opplegg, først lokale eller regionale frokostmøter. Første frokostmøte blir i Tromsø 1. desember. Forslag til kvalitetskriterier for pilotprosjektene er sendt byene til uttalelse, frist 13. desember. Arbeid med å fastsette tall for klimagassutslipp for elektrisitet pågår.
 2. Trondheim er i gang med planlegging av Brøset, en ny klimanøytral bydel, i samarbeid med Statsbygg og NTNU/Sintef Byggforsk.
 3. NHO skal etter nordisk samarbeid lansere Klimakompass i Kbh 11.12., en klimakalkulator for næringslivet.

Areal og transport

 1. Det jobbes i SD med muligheter for avgiftsbelegging av private offentlig tilgjengelige parkeringsplasser. Dette er et viktig virkemiddel for en mer miljøvennlig byutvikling innen areal og transport.
 2. Det planlegges et fagseminar for areal og transport 12. -13. Januar i Drammen. Tre hovedsaker: 1) Forholdet til konseptvalgutredninger og KS1 med organisering av samarbeid og metodeutvikling. 2) Integrere intensjonene i Framtidens byer i overordnet planlegging og løpende saksbehandling. Hvor godt er dette politisk forankret? 3) Gode eksempler og forbilder.
 3. Næringslivets transporter og sykkel i by er fortsatt uklart og trenger ytterligere konkretisering i handlingsprogrammet for A&T.

 

1400 - 1415 

”Klima i Norge 2100”.

Hovedpunkter i rapport for det offentlige utvalget som utreder behovene for klimatilpasning i Norge v/Gry Backe

 

1415 - 1430

Lokalt klimafond v/KS

 

1430 - 1500

Orienteringer & videre arbeid

Neste administrative møte avholdes torsdag 18.februar

Storsamling avholdes 16. & 17. mars 2010 på Hotel Plaza i Oslo

Det var tilslutning til arbeidet med en mulig bykonferanse i oktober 2010